W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Informacja o załatwianiu spraw

Dane kontaktowe
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy/Ośrodek Zamiejscowy w Nowej Wsi Wielkiej 
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel. (52) 320-68-47, fax. (52) 320 68 50

Godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek: 8:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: dzień bez interesanta
czwartek: 8:00 - 15:00
piątek: 8:00 - 14:00

Dokumenty do rejestracji przyjmuje się na pół godziny przed zamknięciem.

Obsługa Klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy/Ośrodka Zamiejscowego w Nowej Wsi Wielkiej odbywa się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Uwaga ważny komunikat!
Od 1 stycznia 2024 r. zniesiony zostaje obowiązek zgłaszania nabycia pojazdu, a w to miejsce powstaje obowiązek zarejestrowania pojazdu w terminie 30 dni od:
1) nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
3) sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu, o którym mowa w pkt 1, w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Informujemy również, że w dalszym ciągu pozostał obligatoryjny obowiązek zgłaszania zbycia pojazdu w terminie 30 dni od dnia jego sprzedaży lub darowizny. Zawiadomienia o zbyciu / darowiźnie, właściciel pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Przekroczenie ww. terminów spowoduje nałożenie ustawowej kary administracyjnej w zależności od odpowiedniego przypadku, w wysokości od 250 do 2000 zł.


Dane do przelewów: 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz
Nr konta bankowego: 60 1020 1462 0000 7402 0317 1071


Informator Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Ośrodka Zamiejscowego w Nowej Wsi Wielkiej

Rejestracja pojazdu następuje na wniosek właściciela, za okazaniem dowodu osobistego, natomiast gdy właścicielem jest osoba prawna – za okazaniem odpisu aktualnego z KRS i zaświadczenia GUS o numerze REGON. 
W przypadku załatwiania spraw przez osoby trzecie należy przedłożyć pełnomocnictwo (wzór – zał. nr 7) lub prokurę.
  
UWAGA 
Istnieje obowiązek okazywania organowi właściwemu w sprawach rejestracji pojazdów polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowód opłacenia składki na ubezpieczenie  (podst. prawna: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych –Dz. U. Nr 124, poz.1152 ze. zm.)

Więcej danych dotyczących zakresu działania Wydziału Komunikacji, łącznie z podstawą prawną, znajduje się na stronie www.bip.powiat.bydgoski.pl
    
I. Wybrane pozycje: 
 
1. Rejestracja pojazdu nowego lub używanego, zakupionego na terenie RP: 
- wniosek o rejestrację, 
- dowód własności (umowa sprzedaży/ zamiany, umowa darowizny, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu itp.) 
- wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, albo decyzja zwalniająca, albo świadectwo homologacji zgodności Wspólnoty Europejskiej, jeżeli pojazd jest nowy, 
- dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, jeżeli pojazd był zarejestrowany, 
- zaświadczenie o przeprowadzonym bad. tech. pojazdu, jeżeli jest wymagane,
- tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był rejestrowany,
- dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy (dot. samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" - nowych, sprowadzonych z krajów UE). Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE,
- oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie (dot. pojazdów nowych kat. M1, N1, tj. samochodów osobowych, specjalnych, ciężarowych i ciągników samochodowych do 3,5 dmc oraz motorowerów trójkołowych kat. L2e).
  
2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego, w tym używanego, z innego państwa na teren RP: 
- wniosek o rejestrację, 
- dowód własności (umowa sprzedaży, faktura VAT itp.),                    
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu oraz dokument identyfikacyjny pojazdu, jeżeli jest wymagane,
- dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy (dot. samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" - sprowadzonych z krajów UE), 
- dowód odprawy celnej przywozowej (dot. pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE), 
- dowodu wpłaty opłaty recyklingowej na NFOŚiGW w wys. 500,00 zł. (dot. pojazdów kat. M1, N1, tj. samochodów osobowych, specjalnych, ciężarowych i ciągników samochodowych do 3,5 dmc oraz motorowerów trójkołowych kat. L2e. sprowadzonych na terytorium RP od 01.01.2006 r.) - nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium RP po 01.01.2016 r.
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
- tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
  
3. Rejestracja pojazdu zabytkowego: 
kryteria: pojazd mający więcej niż 25 lat, a produkcja takiego modelu zakończona 15 lat   temu, dodatkowy atut to nowatorskie rozwiązania techniczne, udokumentowane sukcesy sportowe, udział w ważnych wydarzeniach historycznych, użytkowanie przez ważne osoby, pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenia dla udokumentowania historii motoryzacji.  
- wniosek o rejestrację, 
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny (dopuszczalne jest przedstawienie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego), 
- uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu jako dobra kultury, do rejestru zabytków  lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury*, 
- zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi** (art. 68 ust. 12 ustawy) oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, 

* Wojewódzki Konserwator Zabytków – Delegatura w Bydgoszczy, ul. Jezuicka 2 – tel. (52) 322 49 98 (wniosek o ujęcie pojazdu do rejestru zabytków, 3 egz. karty ewidencyjnej zabytku techniki, fotografie, ekspertyza rzeczoznawcy z listy uprawnionych, opłata skarbowa).
  
**Upoważnione do badań są: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów. 
    
4. Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”
- wniosek o rejestrację, 
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że jest właścicielem pozostałych zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu, 
- zaświadczenie o nabiciu numerów identyfikacyjnych (nadanych przez starostę na podstawie decyzji) i wykonaniu tabliczki znamionowej, 
- zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi***, oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki „SAM”, 
  
*** upoważnione do badań : ITS Warszawa, PIM Warszawa, OBR BOSMAL Bielsko-Biała, IBMiER Warszawa-wyłącznie dla ciągników rol. i przyczep rolniczych, Okręgowe Stacje Kontroli Pojazdów-wyłącznie dla przyczep o dmc do 3,5 t i ciągników rolniczych o masie własnej do 1,5 t. 
  
5. Wydanie tablic tymczasowych:
- wniosek o czasową rejestrację pojazdu, 
- dowód własności, 
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (lub inny dokument potwierdzający rejestrację- jeżeli pojazd sprowadzony jest z innego kraju), 
- dowód zapłaty akcyzy (dot. samochodów osobowych) i zaświadcz. o zapłacie lub zwolnieniu z podatku VAT - gdy pojazd pochodzi z krajów Unii Europ. lub dowód odprawy celnej przywozowej – gdy pochodzi spoza UE. 
- dowód wpłaty na NFOŚiGW  (500,00 zł) – dot.s/o, s/c do 3,5 t dmc oraz  3-kołowych  pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykla 3-kołowego, wprowadzonych  na terytorium RP od 1.01.2006 r. 
  
6. Wymiana ramy w pojeździe:
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny,
- dowód własności ramy, 
- dowód odprawy celnej, jeżeli rama został sprowadzony z zagranicy, 
- dowód rejestracyjny pojazdu, z którego pochodzi rama, 
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. 
    
7.  Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu:
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny,
- świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca pojazd z homologacji, lub
- potwierdzenie, że zmian dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej PKD 45.20Z, odpis aktualny z KRS, zaświadczenie GUS o numerze REGON), 
- faktura VAT, 
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznego wraz z opisem zmian i ustaleniem aktualnych danych pojazdu. 
  
8. Zgłoszenie zmian danych technicznych pojazdu dot. mas i nacisków osi: 
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny,
- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela  producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi, 
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. 
  
9. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu: 
- umowa sprzedaży (lub faktura VAT),
- zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
UWAGA: można przysłać kserokopię w/w dokumentu pocztą 
  
10. Wyrejestrowanie pojazdu:
- wniosek, 
- wniesienie opłaty skarbowej (10,00 zł na numer konta Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000),
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne, 
- zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu - wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów, 
- w przypadku kradzieży pojazdu - oświadczenie  pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży. 
  
Najbliższe stacje demontażu:   
· Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, Lipniki, 86-005 Białe Błota, tel. 052 381 41 41, 
· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNI-TECH, ul. Przemysłowa 34, 
  85-846 Bydgoszcz, tel. 052 345 34 67, 
· Zakład Ochr. Środowiska „EKOSERWIS” Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz, Fabryczna 13A, tel. 052 361 82 16, 
· Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”Majka”, Brzoza, ul. Bydgoska 51, tel. 052 346 60 52, kom.602 23 67 55, 
· Stacja Wielobranżowa, Cieślin 10, 88-100 Inowrocław, tel. 052 357 27 31, 
· Moto-Centrum, ul. Ludowego Wojska Polskiego 11, 89-200 Szubin, tel. 052 384 36 77, 
· AUTO-SERWIS, Ruda, 89-300 Wyrzysk, tel. 067 286 23 94.    
  
- udokumentowanie  zarejestrowania pojazdu za granicą lub zbycia za granicę. 
- udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.                                              
  
11. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu: 
a) dotyczy:  samochodów cięż. i przyczep o dmc. od 3,5 t ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów, 
b) okres wycofania pojazdu z ruchu: od 2 do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia, jednak łączny okres wycofania pojazdu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu, 
- wniosek,
- dowód rejestracyjny,
- tablice rejestracyjne,
- dowód uiszczenia opłaty za wycofanie pojazdu z ruchu. 
         
12. Zwrot dowodu rejestracyjnych i tablic po czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu:
- wniosek,
- decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym  pojazdu (jeżeli termin w dowodzie rejestracyjnym jest nieaktualny).
  
13. Wpisanie lub wykreślenie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe  na rzecz banku: 
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny,
- aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów  lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych – dotyczy wpisu; 
- odpis prawomocnego postanowienia sądu o wykreśleniu zastawu z rejestru zastawów lub pisemna informacja (zaświadczenia) o wykreśleniu zastawu pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu – dotyczy wykreślenia zastawu, 
  
14. Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem: 
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny,
- faktura VAT za montaż instalacji gazowej, 
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji gazowej. 
  
15. Wpis do dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy: 
- wniosek, 
- zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, 
- dowód rejestracyjny.
  
16. Zwrot dowodu rejestracyjnego po zatrzymaniu przez Policję:
- wniosek, 
- pokwitowanie Policji za zatrzymany dowód rejestracyjny, 
- dokument poświadczający usunięcie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego (zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, dowód ubezpieczenia w zakresie OC). 
  
17. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy dot. badań technicznych pojazdu:
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny,
- aktualne zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu. 
  
18. Wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu utraty lub zniszczenia: 
- wniosek,
- dowód rejestracyjny, jeżeli jest zniszczony, 
- aktualne zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane, 
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. 
  
19. Wtórnik tablicy / tablic rejestracyjnych z powodu utraty lub zniszczenia: 
- wniosek, 
- dowód rejestracyjny, 
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – w przypadku zagubienia, 
- zwrot tablicy / tablic rej.– w przypadku zniszczenia, 
- zaświadczenie właściwego organu Policji w przypadku kradzieży tablic – potwierdzające przyjęcie zgłoszenia kradzieży. 

II. Opłaty za rejestrację pojazdu: 

1. Kwota opłaty jest uzależnione od rodzaju pojazdu i czynności urzędowych:
a) Pierwsza rejestracja pojazdu w kraju sprowadzonego z zagranicy:
- samochód – 160,00 zł,
- motocykl – 120,00 zł,
- przyczepa - naczepa, ciągnik rolniczy – 120,00 zł,
- motorower – 110,00 zł.
b) Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego na terenie naszego kraju - z wymiana tablic rejestracyjnych:
- samochód – 160,00 zł,
- motocykl, przyczepa-naczepa, ciągnik rolniczy – 120,00 zł,
- motorower – 110,00 zł.
c) Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie naszego kraju z zachowaniem dotychczasowych tablic rejestracyjnych:
- bez wydania pozwolenia czasowego - 66,50 zł,
- z wydaniem pozwolenia czasowego - 80,50 zł.

Powyższą kwotę uiszcza się na rachunek:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 60 1020 1462 0000 7402 0317 1071

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz dodatkowe koszty z tytułu opłaty skarbowej za przedłożone pełnomocnictwo w wysokości 17 zł - podstawa prawna: ustawa o opłacie skarbowej Dz.U. z 2020r. poz.1546 z późn. zm. Wpłaty można dokonać na konto gminy, na  której terenie położony jest ośrodek zamiejscowy, w którym dokonujesz rejestracji pojazdu (Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie 61 8142 1059 0616 3365 2000 0001).

2. Czasowa rejestracja pojazdu na okres 30 dni na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia: 
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej,
- przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy.
2.1. Czasowa rejestracja samochodu - 61,00 zł.
2.2. Czasowa rejestracja przyczepy - 49,75 zł.
2.3. Ciągnika rol., motocykla, motoroweru - 36,75 zł
- wywozu za granicę:
- samochodu - 111,00 zł,
- przyczepy, motocykla, ciąg. rol. - 64,75 zł,
- motoroweru - 54,75 zł.

3. Wymiana (wtórnik) dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł.
 
4. Wymiana dowodu rejestracyjnego z wydaniem pozwolenia czasowego - 72,50 zł.

5. Wtórnik 1 tablicy rejestracyjnej samochodu, do przyczepy, motocykla, ciągnika rol. - 52,50 zł, motoroweru - 42,50 zł; Wtórnik 2 tablic rejestracyjnych samochodowych - 92,50 zł.

6. Wtórnik znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.

III. Wysokości opłat związanych z rejestracją pojazdów: 
1.  Dokumenty:
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł,
- pozwolenie czasowe:
- wydawane z urzędu po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu - 13,00 zł,
- wydawane na wniosek celem wywozu za granicę, przejazdu po odbiór lub na badanie techniczne, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu rejestracyjnego, zmiana danych - 18,00 zł,
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
  
2. Tablice rejestracyjne:
- do samochodu 80,00 zł, indywidualne 1.000,00 zł, zabytkowe 100,00 zł,
- do przyczepy, motocykla, ciągnika rolniczego 40,00 zł, indywidualne 500,00 zł, zabytkowe do motocykla 50,00 zł,
- do motoroweru 30,00 zł.
  
Tablice tymczasowe:
- do samochodu 30,00 zł,
- do przyczepy 15,00 zł,
- do motocykla, ciągnika rolniczego, motoroweru 12,00 zł,.
 
3. Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu 
1) na okres 2 miesięcy - 80,00 zł,
2) za każdy kolejny miesiąc opłatę powiększa się o:
- 4 zł - od 3 do 12 miesięcy,
- 2 zł - od 13 do 24 miesięcy,
- 0,25 zł - od 25 do 48 miesiąca.
Maksymalna wysokość opłaty wynosi 150,00 zł.  
  
4. Opłata skarbowa 
- za wydanie zaświadczenia 17,00 zł,
- poświadczenie kopii z oryginałem 5,00 zł (od każdej strony dokumentu),
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dot. małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa 17,00 zł,
- poświadczenie własnoręczności podpisu 9,00 zł,
- wyrejestrowanie pojazdu 10,00 zł.

Załączniki

Powiadom znajomego