W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-07.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Biuletyn Informacji Publicznej jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
- filmy na dzień publikacji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Wersja transkrypcji zgodnie z ustawą, tj. po 23.09.2020 r., część plików nie jest dostępna cyfrowo – na dzień publikacji.

Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Udogodnienia:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można poruszać się za pomocą klawiatury, Tab, Shift + Tab.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Jankowska, Inspektor w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka. Kontakt: e.jankowska@nowawieswielka.pl, tel. (52) 320 68 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka odpowiada Elżbieta Jankowska, Inspektor w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, e.jankowska@nowawieswielka.pl, tel.(52) 320 68 61.

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej do podmiotów publicznych udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych elementów, ewentualnie dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłaszająca żądanie zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności albo alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej otrzymają niezbędną pomoc w celu załatwienia sprawy. Budynek Urzędu Gminy ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka:
- Do wnętrza budynku prowadzi wejście od ul. Ogrodowej. Wejście główne jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 
- Wejście do budynku nie posiada schodów, płaszczyzna płaska. 
- Budynek Urzędu nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. 
- Wejście na schody wewnątrz budynku jest dość szerokie, poręcze znajdują się po obu stronach. 
- Schody oznaczone są taśmą żółto-czarną. 
- W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych. 
- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
- Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. 
- Dla osób ze szczególnymi potrzebami przed wejściem od ul. Ogrodowej znajduje się dzwonek do drzwi, w celu wywołania pracownika, który udzieli pomocy w przypadku trudności z otwarciem. 
- W budynku brak toalet do osób niepełnosprawnych. 
- Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. 
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
- W korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku. W przypadku osobistego kontaktu z osobą niepełnosprawną spotkania odbywają się sali obrad-USC, znajdującej się na I piętrze. 
- Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. - Usługa ta jest realizowana na wniosek. Klient musi poinformować Urząd Gminy przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl lub telefonicznie 52 320 68 68 lub 52 320 68 74, 52 320 68 45. 
- W związku z warunkami technicznym i niemożnością zapewnienia pełnej dostępności urzędu osobom ze szczególnymi potrzebami, przewidziany zostaje dostęp alternatywny. 

Dodatkowe informacje

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Urzędu Gminy była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.   

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którego usprawnieniem pracujemy każdego dnia.  

Koordynatorem do spraw dostępności jest Elżbieta Jankowska, e-mail: e.jankowska@nowawieswielka.pl, tel. 52 320 68 61, która udzieli wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka.

Raport o stanie zapewnienia dostępności Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pobierz

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, kliknij tutaj.

Powiadom znajomego