W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Karina Cieślak , Nowa Wieś Wielka
Uzasadnienie wyboru Informuję się, że w dniu 29.03.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na kierownika GZOO w Nowej Wsi Wielkiej. Pani Karina Cieślak zdobyła wymaganą ilość głosów i tym samym została przez Komisję Konkursową wyłoniona jako kandydat do objęcia wyżej wymienionego stanowiska. Jej osoba została rekomendowana Wójtowi Gminy do powierzenia stanowiska kierownika GZOO w Nowej Wsi Wielkiej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Leszek A. Latosiński
Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
Miejsce pracy Gminny Zespół Obsługi Oświaty, ul. Kwiatowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Zespół Obsługi Oświaty, ul. Kwiatowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka

2. Nazwa stanowiska urzędniczego:
Kierownik Gminnego Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej

3. Wymagane kwalifikacje Kandydata:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku związanym z oświatą,
3) pełna zdolność do czynności prawnych,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

4. Umiejętności:
1) znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o systemie oświaty, Karta nauczyciela, prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego
2) umiejętność zarządzania zespołem i prowadzenia negocjacji,
3) obsługa programów komputerowych, przydatnych w świadczonej pracy,
4) prawo jazdy kat. B,
5) samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, odporność na stres.

5.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) kierowanie pracą Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
2) opracowywanie projektów uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów związanych z zakresem działania GZOO,
3) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego dla placówek oświatowych,
4) przygotowywanie projektu budżetu w podziale na poszczególne placówki oświatowe,
5) wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej po stronie organu prowadzącego,
6) analizowanie i przedkładanie Wójtowi Gminy do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
7) rozliczanie wykorzystania dotacji na realizację zadań oświatowych,
8) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z projektami zewnętrznymi realizowanymi w placówkach oświatowych, w tym pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych; współpraca w tym zakresie z Dyrektorami jednostek oświatowych,
9) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem sieci szkół,
10) nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
11) nadzorowanie procesu rekrutacji uczniów do szkół i placówek,
12) nadzorowanie dowozu uczniów do szkół oraz organizowanie przetargu na ich dowóz,
13) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Metropolitalnych Kart Uczniowskich oraz Metropolitalnych Kart Malucha,
14) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących oświaty,
15) sporządzanie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
16) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
17) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej okresowej oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
18) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli,
19) organizowanie postępowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego  nauczyciela mianowanego.
6. Warunki pracy na stanowisku objętym konkursem:
1) praca administracyjno–biurowa, w tym przy komputerze, w pełnym wymiarze czasu pracy -  8 godzin dziennie, tygodniowy wymiar pracy – 40 godzin, od poniedziałku do piątku,
2) stanowisko w biurze, w siedzibie GZOO na parterze w budynku Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej,
3) stanowisko nie jest przystosowane dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim,
4) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 26-go dnia każdego miesiąca; ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z  2021 poz. 1960 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lutym 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kształtuje się na poziomie poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) pisemne podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem – list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności i dorobek Kandydata,
6) oświadczenia Kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenia Kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenia Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko objęte konkursem.
Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej Kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

9. Miejsce oraz termin złożenia dokumentów wymaganych od Kandydata:
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 15.03.2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w godzinach pracy Urzędu., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej”.

Na kopercie należy podać imię i nazwisko Kandydata, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej”.

Adres Urzędu: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek – od 7.15 do 15.15, wtorek – od 7.15 do 16.15 oraz piątek – od 7.15 do14.15.

10. Informacja o przewidywanym terminie rozpatrzenia zgłoszonych Kandydatur:
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i siedzibie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.     

11. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów składających dokumenty (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, reprezentowany przez Wójta, NIP:953-22-15-757, Regon: 000539644.

Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

Podstawą do przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia. Dane przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, będą przechowywane do roku czasu od momentu zakończenia rekrutacji, w celach statystycznych i archiwalnych.

Podanie przez Kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji dane przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym, zgodnym z przepisami prawa, okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz przechowywania akt osobowych. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania), wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zdaniem kandydata przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.        

Załączniki

Powiadom znajomego