W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Powrót

Klauzula Rodo

DANE OSOBOWE 
Informacja Administratora Danych Osobowych 

Realizując wymogi Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o  zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z  tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka jest: Wójt Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 2 
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Urzędzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl kontakt telefoniczny: 52 320 68 68 
3. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
4.1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych;
4.2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
4.3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W  związku  z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Nowa Wieś Wielka przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w  pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
7. W  związku  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
7.1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym  prawo do uzyskania kopii tych danych; 
7.2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych — w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
7.3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 
7.3.1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
7.3.2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
7.3.3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
7.3.4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
7.3.5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 
7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych — w przypadku, gdy:
7.4.1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
7.4.2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia. 
7.4.3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 
7.4.4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstaw) po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
7.5. prawo do przenoszenia danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:
7.5.1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
7.5.2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
7.6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych — w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki:
7.6.1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
7.6.2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 
8. W   przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych  odbywa się na podstawie zgody  osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
9. W  przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych  osobowych. 
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Załączniki

Powiadom znajomego