Zarządzenie nr 80/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 13 października 2020w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 80/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 13 października 2020


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie  art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.[1]) oraz uchwały  Nr XIX/178/20  Rady Gminy Nowa Wieś  Wielka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  dzierżawę nieużytku stanowiącego mienie komunalne Gminy, zarządzam, co następuje:
   
    § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,  stanowiącej mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka, wymienionej w wykazie do zarządzenia.
 
   § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka przy ul. Ogrodowej 2, a  ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podlega ogłoszeniu w prasie o zasięgu  lokalnym oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka www.bip.nowawieswielka.pl.
 
    §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
   


Załącznik (31kB) word[1] Dz. U.  z 2020 r. poz. 284, poz. 471, poz. 782, poz. 1709 i poz. 2020


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 13:27:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46