W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

IV/20/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.²) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.³) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVI/529/23 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 dochody budżetu kwotę  87.752.196,66 zł zastępuje się kwotą 88.240.025,45 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dotacje celowe po zmianach  wynoszą 15.311.818,96 zł,  
3) w § 1 ust. 1 pkt 2 subwencje po zmianach wynoszą 19.603.813,00 zł,
4) w § 1 ust. 1 pkt 3 dochody ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej  wynoszą 6.009.225,24 zł,  
5) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe  wynoszą 15.403.878,07 zł, w tym: a) dochody ze sprzedaży majątku 688.000,00 zł,
6) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące po zmianach wynoszą 72.836.147,38 zł,  
7) w § 2  wydatki budżetu kwotę 97.571.241,66 zł zastępuje się kwotą 98.059.070,45 zł,
8) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach wynoszą  69.751.393,87 zł,
9) w § 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą    38.508.505,27 zł, 
10) w § 2 pkt 1 lit. b dotacje pozostają bez zmian i wynoszą 5.107.039,00 zł,
11) w § 2 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 163.622,32 zł,
12) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą  28.307.676,58 zł, (w tym wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6.876.913,93 zł), z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne  wynoszą   28.307.676,58 zł,
13) w §3 ustalony planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 9.819.045,00 zł,  który pokryty zostanie:
1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8.232.049,89 zł, 
2)  wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy) 1.388.468,51 zł,
3) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  198.526,60 zł,
14) w § 4 Przychody budżetu  wynoszą 13.567.142,72 zł, rozchody  wynoszą 3.748.097,72 zł,
15) w § 5 pkt 1 rezerwa ogólna  wynosi  362.811,00 zł,
16) w § 5 pkt 2 rezerwa celowa  wynosi 137.189,00 zł,
17) w § 11 Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów  i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8.232.049,89 zł, oraz limity na spłatę  w wysokości 3.748.097,72 zł,
18) w § 12 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.232.049,89 zł,
3) zaciągania zobowiązań na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  pożyczek  i kredytów do  wysokości 3.748.097,72 zł,
19) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
20) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
21) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
22) załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
23) załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany i dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami  i paragrafami  wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załączniki

Z2 - dochody pdf, 397 kB
Z3 - wydatki pdf, 374 kB
Uzasadnienie pdf, 79 kB

Powiadom znajomego