Uchwała nr XV/145/20RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 5 maja 2020w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pod urządzenia telekomunikacyjne nieruchomości stanowiących mienie komunalne GminyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/145/20
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 5 maja 2020


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pod urządzenia telekomunikacyjne nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości na okres do lat 10 lat stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka, położonych w obrębach ewidencyjnych Dziemionna i Brzoza, pod urządzenia telekomunikacyjne, wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie
Na wskazanych gruntach gminnych usytuowane są maszty sieci urządzeń telekomunikacyjnych, będące własnością POLKOMTEL S.A. Spółka dzierżawi teren gminny od 20 września 1997 r. Obecne mowy dzierżawy wygasają z dniem 19 września 2020 r. Istnienie masztów i zestawów antenowych umożliwia prawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych, a ponadto z dzierżawionego terenu do budżetu Gminy wpływa   corocznie czynsz dzierżawny w wysokości  ponad  100 tys. zł.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wydzierżawienie lub przedłużanie istniejących umów na dzierżawę nieruchomości powyżej 3 lat.       
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (20 maja 2020, 08:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240