Uchwała nr VIII/74/19RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 25 czerwca 2019w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Brzozie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/74/19
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 25 czerwca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Brzozie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę części nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako  działka ew. nr 395, stanowiącej własność gminy Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00064031/9, na nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działki ew. nr 901/1 o pow. 0,0004 ha,  nr 902/1 o pow. 0,0435 ha i nr 917/1 o pow. 0,0161 ha,  stanowiącą własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta Nr  BY1B/00206409/8, obydwie położone w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Z wnioskiem o zamianę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 395, o pow. około 0,0400 ha (dokładna powierzchnia będzie znana po dokonanym podziale geodezyjnym), stanowiącej własność gminy Nowa Wieś Wielka, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00064031/9, na nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działki ew. nr 901/1 o pow. 0,0004 ha, nr 902/1 o pow. 0,0435 ha i nr 917/1 o pow. 0,0161 ha (łączna powierzchnia wynosi 0,0600 ha),  stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy prowadzona jest księga wieczysta Nr BY1B/00206409/8, obydwie położone w obrębie ewidencyjnym Brzoza, w gminie Nowa Wieś Wielka, zwrócił się jej właściciel. Nieruchomość gminna stanowi nieczynny odcinek drogi pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka i Gminą Białe Błota. Teren ten łącznie z działkami nr 912 i nr 923, które są  własnością wnioskującego o zamianę, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na cele budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego, natomiast działki nr 901/1, nr 902/1 i nr 917/1, mają przeznaczenie we wskazanym planie miejscowym pod drogę wewnętrzną. Nabycie przedmiotowych działek umożliwi Gminie   zaspokojenie  zbiorowych potrzeb wspólnoty, uregulowanych  przepisem art. 7 ust. 1 pkt 2   i pkt 3  ustawy z dnia o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość może być zbyta w drodze bezprzetargowej, jeżeli jest przeznaczona do zamiany lub darowizny. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zamiana nieruchomości.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (4 lipca 2019, 10:08:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209