Uchwała nr XII/88/15RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKAz dnia 29 października 2015w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/18, położonej w Kobylarni.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/88/15
RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA
z dnia 29 października 2015


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 74/18, położonej w Kobylarni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Nowa Wieś Wielka, w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, w gminie Nowa Wieś Wielka, oznaczonej jako działka ewidencyjna  nr 74/18 o pow. 0,0704 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00123705/7, stanowiącej własność osób fizycznych.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 


Uzasadnienie
 
Nieruchomość oznaczoną jako działka  ewidencyjna   nr 74/18 o pow. 0,0704 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00123705/7, stanowiącą własność osób fizycznych, wydzielono pod drogę wewnętrzną, w oparciu o ustalenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części wsi Kobylarnia, gm.  Nowa Wieś Wielka, uchwalonego  uchwałą Nr XXVII/223/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 41, poz. 844). Uchwałą Nr XII/105/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w Kobylarni i Prądocinie drodze nadano nazwę ulica Krótka.
O nieodpłatne  przekazanie gruntu na rzecz Gminy zwrócili się  jego właściciele.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym nabywanie nieruchomości.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Szymon Giżycki (26 listopada 2015, 07:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 671