W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68
fax: (+48) 52 320 68 50

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 28/22

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

   Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

   §1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadzonym zarządzeniem Nr 23/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie nadania Urzędowi Gminy Nowa Wieś Wielka Regulaminu Organizacyjnego – znak:RO-I.120.23.2020 wprowadzam następujące zmiany:

1)     w §16 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska:

a)     stanowisko kierownika – sprawy planowania przestrzennego,

b)    stanowisko ds. planowania przestrzennego i rolnictwa,

c)     stanowisko ds. gminnego zasobu nierchomości,

d)    stanowisko ds. ochrony środowiska,

e)     stanowisko ds. gospodarki wodnej i środowiska,

f)      stanowisko ds. geodezji i planowania przestrzennego.”,

 
2)     §17 otrzymuje brzmienie:

 
   „§ 17. W strukturze organizacyjnej Urzędu działają samodzielne stanowiska pracy:

1) stanowisko radcy prawnego,

2) stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych, bezpieczeństwa publicznego i bhp,

3) stanowisko ds. zamówień publicznych,

4) stanowisko ds. opłaty adiacenckiej i kontroli zarządczej,

5) stanowisko ds. działalności gospodarczej.”,


3)     w § 28 w ust 2: 

    a) 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

      „2)   w zakresie planowania przestrzennego i rolnictwa: 

a) ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych w tych sprawach,

b) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

c) udzielanie informacji nt. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,

d) przyjmowanie decyzji o pozwoleniach na budowę i dopuszczeniu  do użytkowania obiektów,

e)  prowadzenie spraw związanych z:

-       wdrażaniem programów pomocowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa, ochrony środowiska i rozwoju wsi,

-       melioracjami wodnymi i współpraca z Gminną Spółką Wodną w Nowej Wsi Wielkiej,

f)  prowadzenie spraw dotyczących współpracy z samorządem rolniczym,

g) udział w pracach komisji szacujących rozmiar klęsk żywiołowych w rolnictwie,

h) udział przy sporządzaniu spisów rolnych,


3)   w zakresie gminnego zasobu nieruchomości:

a)     prowadzenie ewidencji zasobu mienia gminnego,

b)  sporządzanie opinii dotyczących nabywania, zbywania i podziału nieruchomości gminnych,

c)   przekazywanie gruntów w użytkowanie wieczyste, aktualizacji opłat użytkowania wieczystego  oraz najmu, dzierżawy i oddania w zarząd nieruchomości gminnych,

d)     przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,

e) nabywanie, zbywanie, obciążanie gminnych nieruchomości oraz wykonanie prawa pierwokupu,

f)  przygotowywanie wniosków do starosty w sprawach wywłaszczeniowych,

g) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawierania umów notarialnych,

h)  zlecanie i odbiór prac geodezyjnych,

i) prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanów prawnych  nieruchomości gminnych,

j) wydawanie oświadczeń  dotyczących zgody na dysponowanie gruntem gminnym w celach inwestycyjnych,

k) prowadzenie spraw odszkodowań za grunty przejęte do gminnego zasobu nieruchomości oraz roszczeń do gruntów będących własnością Gminy,

l) udział w pracach komisji szacujących rozmiar klęsk żywiołowych w rolnictwie,”,


b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w zakresie gospodarki wodnej i środowiska:

a)   prowadzenie i aktualizacja rejestru podmiotów zobowiązanych  do opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz prowadzenie postępowań  administracyjnych w tych sprawach,

b)  prowadzenie  dokumentacji  dot. korzystania  z wód, przestrzegania warunków   ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie Prawa wodnego,  wykonywania  urządzeń wodnych, utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych,

c)   aktualizacja gminnego programu oczyszczania ścieków komunalnych,

d)   prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,

e)   prowadzenie  spraw dot. udzielania gminnych dotacji na wymianę źródeł ciepła,  prowadzenie  spraw związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

f)    prowadzenie dokumentacji w sprawie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior  i innych zbiorników wodnych,

g)   wykonywanie czynności związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”, w tym prowadzenie punktu  konsultacyjno-informacyjnego,

h)   załatwianie spraw z zakresu gospodarki wodnej należących do zadań gmin,”,

c) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 


„6) w zakresie geodezji i planowania przestrzennego:

a)     prowadzenie prac w związku ze scalaniem i podziałem nieruchomości,

b)     przygotowywanie decyzji o zatwierdzaniu podziału nieruchomości oraz rozgraniczeniu nieruchomości,

c)     prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,

d)    udzielanie informacji o możliwościach inwestycyjnych  na terenie Gminy,

e)    analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,

f)      zlecanie opracowań planistycznych, udział w ich sporządzaniu, odbiór prac planistycznych,

g)  wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

h)  udział w opracowaniu  strategii rozwoju Gminy,

i)   udział przy sporządzaniu spisów rolnych,

j) udział w pracach komisji szacujących rozmiar klęsk żywiołowych w rolnictwie,

k)    pomoc administracyjna w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.”.


   § 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.

Powiadom znajomego