W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 49/23

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania i użyczenia pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka
Status obowiązujące

   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. Ustala się zasady wynajmowania i użyczania pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.

2. Pomieszczenia mogą być wynajmowane lub użyczane z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej.

3. Decyzje o wynajmie lub użyczeniu pomieszczeń i obiektów sportowych podejmuje dyrektor jednostki oświatowej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

4. Dyrektor jednostki oświatowej zawiera umowę najmu lub użyczenia na czas określony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Ramowy wzór umowy najmu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

6. Ramowy wzór umowy użyczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

7. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie zarządzenia obowiązują do czasu ich wygaśnięcia.

§ 2. 1. Ustala się następujące stawki za wynajem pomieszczeń i obiektów sportowych na cele określone w § 1 ust. 2:

1) sala gimnastyczna o powierzchni powyżej 100 m² - 45 zł  netto za godzinę,

2) sala gimnastyczna o powierzchni powyżej 100 m² z udostępnieniem natrysków  - 65 zł netto za godzinę,

3) sala gimnastyczna o powierzchni poniżej 100 m² - 35 zł  netto za godzinę,

4)  aula 50 zł - netto za godzinę,

5)  boisko wielofunkcyjne - 55 zł  netto za godzinę,

6)  boisko trawiaste - 250 zł netto za godzinę.

2. Do  podanych  cen  dolicza  się  podatek  od  towarów  i  usług (podatek VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Czas korzystania z pomieszczeń określa się w pełnych godzinach zegarowych i liczy się od zajęcia przez najemcę obiektu, do jego opuszczenia.

4. Pomieszczenia inne niż określone ust. 1 oraz miejsca pod banery reklamowe, automaty sprzedające itp., wynajmuje oraz określa zasady odpłatności dyrektor jednostki oświatowej.

5. Z opłat za korzystanie z pomieszczeń i obiektów sportowych zwalnia się gminne jednostki organizacyjne i kluby sportowe z terenu Gminy Nowa Wieś Wielka.

   § 3. Dyrektorzy jednostek oświatowych mogą nieodpłatnie udostępniać pomieszczenia i obiekty sportowe na cele wskazane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.

   § 4.  Dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych wpływają na rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka i przeznaczone są na cele określone w § 3 uchwały nr V/40/19 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka.

   § 5. Traci moc zarządzenie nr 29/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania i użyczania pomieszczeń i obiektów sportowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr  49/23

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

 

UMOWA NAJMU  Nr .../....

 

zawarta w dniu ................................... pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, NP 5542863378, zwaną dalej „Wynajmującym”, w imieniu której działa Pani/Pan ……………….………………………., Dyrektor ……………………... ………………………………………………………………………………………...…………                                                               (nazwa i adres jednostki)

na podstawie pełnomocnictwa ………………………………………………………………….

a

.......................................................................................................................................................

(nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP lub PESEL najemcy)

zwanym dalej „Najemcą”.

 
§ 1. Wynajmujący oświadcza, iż zarządza budynkiem …………………………………………………………………………………………
(nazwa jednostki  i adres)

który stanowi własność Gminy Nowa Wieś Wielka.

 

§2.1.Przedmiotem umowy najmu jest…………………………….………...……………… ……................................
(wymienić nazwy pomieszczeń lub boisk)

2. Najemca będzie używał przedmiot najmu, określony w ust. 1 w celu……………………………………………………………………………………

(np. prowadzenia zajęć sportowych, prelekcji, innych zajęć itp.)

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia..................... do dnia..........................

4. Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu

w …………………………………………..w godz. od……………….. do
          ( dzień tygodnia )

 

§ 3.1. Za przedmiot najmu ustala się stawkę w wysokości ...............zł (netto) (np. za godzinę zegarową, miesięcznie, rocznie)  (słownie: …………………………………………zł netto), powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ….%.

2. Należność płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury na rachunek              dochodów jednostek budżetowych Wynajmującego prowadzony w  Banku Spółdzielczym    w Bydgoszczy Oddział Złotniki Kujawskie nr: …………………………………...……………

§ 4.1. Najemca zobowiązany jest do:

1)   używania przedmiotu najmu w sposób zgodny  z celem określonym w niniejszej umowie;

2)  utrzymania w należytym porządku i czystości używanych pomieszczeń i urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotu najmu;

3)   przestrzegania przepisów  dotyczących bhp i przeciwpożarowych;

4)   wstępu na salę gimnastyczną w obuwiu innym niż sportowe;

2. Najemca nie może oddawać przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem.

§ 5.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przedmiotu najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w terminie wskazanym przez Wynajmującego.

§ 6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie 
Najemcy, ani za nieszczęśliwe zdarzenia, szkody osobowe czy materialne, które wystąpiły w trakcie korzystania z przedmiotu najmu.

§ 7.1. Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie używania przedmiotu najmu niezgodnie z umową lub opóźnieniem w zapłacie dwóch kolejnych terminów płatności.

2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie  Sąd    powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§ 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Wynajmującego jeden egzemplarz dla Najemcy.
 

         Wynajmujący                                                                            Najemca

        ………………………                                                 ……..………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 49/23

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka

z dnia 1 sierpnia 2023 r.

 

 

UMOWA  UŻYCZENIA  Nr …/…

 

zawarta w dniu ...............................pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, NP 5542863378,  zwaną dalej „Użyczającym”, w imieniu której działa Pani/Pan ……………….…………………………. Dyrektor ………...……………... ………………………………………………………………………………….………..………                                       (nazwa i adres jednostki)

na podstawie pełnomocnictwa ………………………………………………………………...,

a

..........................................................................................................................
(nazwa lub imię i nazwisko, adres, NIP lub PESEL Biorącego w użyczenie)

zwanym dalej „Biorącym w użyczenie”.

 

§ 1.1. Przedmiotem umowy użyczenia jest……..…………………………………………     …………………………………………………………………………………………
(wymienić nazwy pomieszczeń lub boisk)

 2. Biorący w użyczenie zobowiązuje się wykorzystać przedmiot użyczenia, o którym        mowa w ust. 1 wyłącznie w celu......…………………………………………….……...… ……………………....………………………………………………………………
                 (np.: organizowania zajęć sportowych, prelekcji, innych zajęć itp.)

3.     Biorący w użyczenie będzie korzystał z przedmiotu użyczenia w……………………….. w godz. od ……………..…….. do ………..………………
                (dzień tygodnia)

4. Umowa zostaje zawarte na czas określony od dnia................ do dnia......................

§ 2. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do:

1)  używania przedmiotu użyczenia w sposób zgodny  z celem określonym w niniejszej umowie;

2)  utrzymania w należytym porządku i czystości  używanych pomieszczeń i urządzeń będących na wyposażeniu przedmiotu użyczenia;

3)  przestrzegania przepisów  dotyczących bhp i przeciwpożarowych;

4)  wstępu na salę gimnastyczną w obuwiu innym niż sportowe.

§ 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przedmiotu użyczenia, Biorący w użyczenie zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy w terminie wskazanym przez Użyczającego.

§ 4. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie Biorącego w użyczenie, ani za nieszczęśliwe zdarzenia, szkody osobowe czy materialne, które wystąpiły w trakcie korzystania z przedmiotu użyczenia.

§ 5.1. Użyczający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie używania przedmiotu użyczenia niezgodnie z umową.

2. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyn.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


               Użyczający                                                     Biorący w użyczenie

       ……………………..                                          ……………..……………


 
[1]Dz.U z 2023 r. poz. 572.

Powiadom znajomego