W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetu i finansów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor  ds. księgowości budżetu i finansów
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status w trakcie rozstrzygania

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. księgowości budżetu i finansów

I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Podinspektor  ds. księgowości budżetu i finansów w Referacie Budżetu i Finansów  Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie: wyższe ekonomiczne, specjalizacja: finanse i rachunkowość,
6) staż pracy: minimum 3-letnie  doświadczenie zawodowe w służbach finansowo-księgowych, w tym 2 lata doświadczenia w jednostkach sektora finansów publicznych,
7) znajomość przepisów:
-  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
-  ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
8)  umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office (w tym dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel i edytora tekstu).

IV.  Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2) kreatywność, komunikatywność,
3) wysoka kultura osobista.

V.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
1) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy jako organu oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy z tytułu pobranych dochodów budżetowych,
2) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej,
3) rejestracja dokumentów i dowodów księgowych w systemie do prowadzenia ewidencji księgowej budżetu (organu),
4) dekretowanie dokumentów źródłowych w zakresie dochodów budżetowych, księgowanie i uzgadnianie ewidencji prowadzonej na kontach księgowych syntetycznych i analitycznych budżetu (organu),
5) terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
6) prowadzenie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych uzgodnień ewidencji księgowej w zakresie dochodów oraz przygotowywanie danych ewidencji księgowej do prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych oraz z operacji finansowych jednostki,
7) opracowywanie półrocznych i rocznych informacji opisowych z wykonania budżetu w zakresie dochodów,
8) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych dla potrzeb Wójta Gminy, Rady Gminy oraz organów nadzoru w zakresie dochodów budżetowych,
9) prawidłowe i terminowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych jednostki (urzędu) i organu w zakresie dochodów budżetowych,
10) sporządzanie sprawozdań budżetowych (zbiorczych) Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie dochodów budżetowych, na podstawie sprawozdań jednostek podległych gminie oraz sprawozdania jednostki Urzędu Gminy jako jednostki budżetu w systemie Bestia,
11) dokonywanie weryfikacji i przeksięgowań miesięcznych oraz w zakresie zamknięcia kont księgowych jednostki (urzędu) i organu na koniec roku budżetowego,
12) rozliczanie dochodów budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy,
13) sporządzanie sprawozdań finansowych, w tym: 
- bilansu z wykonania budżetu Gminy (organu),
- zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej Urzędu Gminy oraz łącznego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
14) księgowanie operacji związanych z przekazywaniem jednostkom budżetowym środków na wydatki zaplanowane w budżecie gminy,
15) inwentaryzacja wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji na ostatni dzień każdego roku obrotowego oraz potwierdzanie sald kont budżetu (organu) oraz należności z tytułu dochodów budżetowych,
16) księgowanie miesięcznych sprawozdań Rb-27S jednostek organizacyjnych Gminy,
17) księgowanie rozliczenia w zakresie podatku VAT z Urzędem Skarbowym oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i zakładem budżetowym w organie,
18) współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego,
19) archiwizacja dowodów księgowych oraz sprawozdań budżetowych, finansowych i z operacji finansowych jednostkowych oraz łącznych Gminy.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka,
2) umowa o pracę zawarta na czas określony, zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
4) zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ze zm,
5) w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca w poniedziałek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, środę i czwartek od 7:15 do 15:15 oraz  w piątek od godz. od 7:15 do 14:15),
6) budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu październiku 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

VIII.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podpisany życiorys (curriculum vitae),
2) podpisany list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, posiadanie innych niewymienionych powyżej umiejętności,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy) wraz z informacją o posiadanym obywatelstwie,
5) kserokopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego aktualnie zatrudnienia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające staż pracy,
6) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
7) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
8) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego:
a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
b) dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
9) oświadczenia kandydata (dostępne na stronie internetowej BIP www.bip.nowawieswielka.pl oraz w Urzędzie Gminy o:
- pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IX. Termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w anonimowej, zaklejonej kopercie w Kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka,  ul. Ogrodowa 2, pokój nr 17 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka do dnia  5 grudnia 2022 r. do godz. 15:15 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).

Kopertę należy opisać:  Oferta zatrudnienia na stanowisko podinspektora ds. budżetu i finansów.

X. Dodatkowe informacje dla kandydatów.
1. Informacja o zakwalifikowaniu się (po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym) do kolejnego etapu procedury naborowej, to jest rozmowy kwalifikacyjnej, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca tej rozmowy zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie.
Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o przyniesienie ze sobą oryginałów dokumentów, których kserokopie umieścili w dokumentach aplikacyjnych, w celu ewentualnego przedstawienia ich Komisji Naborowej.
2. Komisja Naborowa przedstawia Wójtowi Gminy wyłonionego przez siebie kandydata do zatrudnienia. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Wójt Gminy.
3. Informację o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięcie zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.
4. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

XI. Klauzula RODO
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowa 2 informuje, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO ( Dz. U. UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na stronie Biuletynu  Informacji Publicznej (BIP) po adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO.

Wójt Gminy
/-/Wojciech Oskwarek
 

Załączniki

Powiadom znajomego