W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Referent ds. geodezji i planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Nabór nierozstrzygnięty. Kandydaci nie spełnili wymogów formalnych.
Szczegóły
Stanowisko Referent ds. geodezji i planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status rozstrzygnięte

WÓJT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. geodezji i planowania przestrzennego:

I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2.

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent ds. geodezji i planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

III.  Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku -  wykształcenie co najmniej średnie i dwuletni staż pracy.

IV. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności administracja oraz doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2) wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, w tym administracji samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań publicznych realizowanych na szczeblu gminy,
3) znajomość przepisów z zakresu samorządu gminnego w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) umiejętności i predyspozycje zawodowe: umiejętność obsługi urządzeń biurowych, w tym komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku), Internetu i poczty elektronicznej,
5) możliwość wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie umowy – prawo jazdy kategorii B,
6) postawa nastawiona na przestrzeganie przepisów prawa, sumienność i sprawność działania oraz poczucie obowiązku uzyskania rezultatów o oczekiwanej przez Pracodawcę jakości, z zachowaniem terminów oraz wysokiej efektywności - dobrą organizację pracy i umiejętność pracy w zespole.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1)  prowadzenie prac w związku ze scalaniem i podziałem nieruchomości,
2) przygotowywanie decyzji o zatwierdzaniu podziału nieruchomości oraz rozgraniczeniu nieruchomości,
3) prowadzenie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
4) udzielanie informacji o możliwościach inwestycyjnych  na terenie Gminy,
5) analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,
6) zlecanie opracowań planistycznych, udział w ich sporządzaniu, odbiór prac planistycznych,
7) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
8) analiza wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) udział w opracowaniu  strategii rozwoju Gminy,
10) udział przy sporządzaniu spisów rolnych,
11) udział w pracach komisji szacujących rozmiar klęsk żywiołowych w rolnictwie. 

VI.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1) miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2,    86-060 Nowa Wieś Wielka oraz wizje terenowe,
2)  zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
3) stanowisko urzędnicze z dostępem do Internetu,
4) praca administracyjno–biurowa z obsługą urządzeń technicznych,
5) obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
6) w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca w poniedziałek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, środę i czwartek od 7:15 do 15:15 oraz w piątek od godz. od 7:15 do 14:15),
7) zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ze zm.
8) budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu maju 2022 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.

VIII.   Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (curriculum vitae)- bez zdjęcia,
2) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) kserokopie dyplomów lub dokumentów potwierdzających: wykształcenie, uprawnienia, kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
4) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
5) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego:
a)  certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
b)  dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
6)  kopie świadectw pracy lub w przypadku trwającego aktualnie zatrudnienia zaświadczenia od pracodawcy potwierdzające staż pracy,
7)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z informacją o posiadanym obywatelstwie,
8)  oświadczenia kandydata o:
a) niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.

IX.   Termin i miejsce składania ofert.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, l. Ogrodowa 2, pokój nr 17, na Dzienniku Podawczym lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, w zaklejonej kopercie wraz z wyszczególnionym spisem załączników i dopiskiem na kopercie: DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO:
Referent ds. geodezji i planowania przestrzennego w Referacie Planowania Przestrzennego Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Termin składania dokumentów: od  15 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Datą złożenia oferty jest data osobistego jej dostarczenia lub data wpływu do urzędu – przy wysyłce pocztą.

X. Dodatkowe informacje dla kandydatów.
1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata. W Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu wyłonionych kandydatów. 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po terminie wyżej określonym, nie będą rozpatrywane. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu tj. 1) rozmowy kwalifikacyjnej lub 2) sprawdzianu wiedzy, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie przez Sekretarza komisji rekrutacyjnej.

2. Informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

3. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, reprezentowany przez Wójta, NIP:953-22-15-757, Regon: 000539644.

Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

Podstawą do przetwarzania danych osobowych pracowników są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu zatrudnienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka będą przechowywane do roku czasu od momentu zakończenia rekrutacji w celach statystycznych i archiwalnych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Dane przechowywane będą w przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji – przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym – zgodnym z przepisami prawa – okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi Pani/Pana prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania, wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.        

Załączniki

Powiadom znajomego