W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Podinspektor ds. funduszy europejskich

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Podinspektor ds. funduszy europejskich
Miejsce pracy Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, adres: ul. Ogrodowa 2, 86 – 060 Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status w trakcie rozstrzygania

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  ds. funduszy europejskich.

I. Nazwa jednostki: 
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, adres: 86 – 060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2.

II. Określenie stanowiska urzędniczego: 
Podinspektor ds. funduszy europejskich.

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) korzystanie z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) minimum 5 lata stażu pracy, w tym minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz krajowych,
7) znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektu, przygotowywania wniosku o dofinansowanie (generatory wniosków), wdrażania projektu, zarządzania projektem, rozliczania i sprawozdawczości projektu (system SL), poparte doświadczeniem kandydata,
8) znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych, w tym zasad kwalifikowania na działania współfinansowane z funduszy unijnych oraz funkcjonowania krajowych funduszy pomocowych,
9) ukończenie kursów/szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej,
10) znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, ustawa o samorządzie gminnym,
11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

IV.  Wymagania dodatkowe:
1)  predyspozycje osobowościowe
- samodzielność,
- odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność negocjowania,
- dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, a także umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
- umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy, komunikatywność oraz umiejętność zwięzłego i klarownego formułowania myśli w formie pisemnej i ustnej,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
- inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie,
2) umiejętności i predyspozycje zawodowe:
- umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne niezbędne programy związane z pracą na stanowisku),
- umiejętność interpretacji przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie funduszy pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane,
- ukończone formy doskonalenia zawodowego, w szczególności z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
-  dotychczasowa praca w administracji samorządowej lub rządowej,
-  doświadczenie zawodowe związane z pozyskiwaniem środków unijnych – dodatkowy atut to udokumentowanie osiągnięć kandydata w pozyskiwaniu dofinansowania na realizację konkretnych projektów z funduszy Unii Europejskiej.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz krajowych (z budżetu państwa, samorządu województwa, powiatu, Krajowego Programu Odbudowy, fundacji itp.) na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy,
2) opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi/Wdrażającymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,
3) prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektów,
4) przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów,
5) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych,
6) przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych - strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycyjny itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1) Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2,    86-060 Nowa Wieś Wielka.
2)  Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
3) Stanowisko urzędnicze z dostępem do internetu.
4) Praca administracyjno – biurowa z obsługą urządzeń technicznych.
5) Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
6) W Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązuje równoważny system czasu pracy z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym (praca w poniedziałek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, środę i czwartek od 7:15 do 15:15 oraz  w piątek od godz. od 7:15 do 14:15).
7) Zasady wynagradzania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) oraz z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, wprowadzonym zarządzeniem Nr 20/21 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka  z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ze zm.
8) Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest większy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) pisemne podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem – list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności i dorobek Kandydata,
6) oświadczenia Kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7)  oświadczenia Kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenia Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko objęte konkursem.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej Kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów

IX. Termin i miejsce składania ofert.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym (jeśli to możliwe również e-mailem) oraz numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko urzędnicze ds. funduszy europejskich" w Kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, pokój nr 17 (adres: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2), w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia informacji o ogłoszeniu konkursu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka.

Ponadto informacja o ogłoszonym naborze zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

Ostateczny termin składania ofert upływa 27 maja 2024 r. – godz. 15:15.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

X. Dodatkowe informacje dla kandydatów:
1) informacja o zakwalifikowaniu się (po przeprowadzonej analizie przedłożonych dokumentów pod względem formalnym) do kolejnego etapu procedury naborowej, to jest rozmowy kwalifikacyjnej, wraz ze wskazaniem terminu i miejsca tej rozmowy zostanie przekazana kandydatowi telefonicznie.
Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną proszeni są o przyniesienie ze sobą oryginały dokumentów, których kserokopie umieścili w dokumentach aplikacyjnych, w celu ewentualnego przedstawienia ich Komisji konkursowej,
2) Komisja konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy wyłonionego przez siebie kandydata do zatrudnienia. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Wójt Gminy,
3) informacje o przebiegu konkursu i jego rozstrzygnięciu zostaną opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka: www.bip.nowawieswielka.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka,
4) wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

XI.  Klauzula RODO
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Ogrodowej 2 informuje, że przetwarzanie  danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO (Dz.U. UE. L z 2016r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem: www.bip.nowawieswielka.pl w zakładce RODO.
                                                                                                                     

 

 

Powiadom znajomego