W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Dyrektor SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Ola Kosińska, Nowa Wieś Wielka
Uzasadnienie wyboru Informuję się, że w dniu 06. 03. 2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej.
Pani Ola Kosińska zdobyła wymaganą ilość głosów i tym samym została przez Komisję Konkursową wyłoniona jako kandydat do objęcia wyżej wymienionego stanowiska. Jej osoba została rekomendowana Wójtowi Gminy do powierzenia stanowiska dyrektora SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Leszek A. Latosiński
Sekretarz Gminy Nowa Wieś Wielka
Szczegóły
Stanowisko Dyrektor SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej
Miejsce pracy SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Sekretariat Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86–060 Nowa Wieś Wielka
Status rozstrzygnięte

Informuje się, że w toku prac Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata do objęcia stanowiska dyrektora SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej  dokonano analizy formalnej złożonych ofert. Oferty zostały złożone przez trzy osoby, z których dwie spełniły określone w Ogłoszeniu o konkursie względy formalne. Tym samym zostały one dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.


Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorącą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.

NAZWA I ADRES PODMIOTU LECZNICZEGO
SPZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej ul. Bydgoska 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

STANOWISKO OBJĘTE KONKURSEM
Dyrektor SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.

WYMAGANE KWALIFIKACJE KANDYDATA
Kandydat ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinien spełniać wymogi określone   w art. 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, tj.:
1) posiadać wykształcenie wyższe,
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4) nie zostać prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie. 

UMIEJĘTNOŚCI
1) posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi, zamówień publicznych, prawa pracy, spraw kadrowych oraz zarządzania służbą zdrowia, w szczególności znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących te sfery,
2) posiadanie wiedzy dotyczącej działalności leczniczej oraz zasad i procedur udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących tę sferę, 
3) predyspozycje do sprawnego i efektywnego kierowania zespołem ludzkim,
4) umiejętności negocjacyjne i zarządzania konfliktem,
5) komunikatywność oraz kreatywność.

WYMAGANE DOKUMENTY
1) pisemne podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) opis przebiegu pracy zawodowej,
5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
6) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem - ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia,
7) kopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje kandydata,
8) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
10) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATA
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 12 lutego 2024 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka w godzinach pracy Urzędu., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej". 

Na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata, adres korespondencyjny oraz numer telefonu. 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja konkursowa powołana Zarządzeniami Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.

Adres Urzędu: Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, środa i czwartek – od 7.15 do 15.15, wtorek – od 7.15 do 16.15 oraz piątek – od 7.15 do14.15.

INFORMACJA O ZASADACH UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH O STANIE PRAWNYM, ORGANIZACYJNYM I EKONOMICZNYM SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWE WSI WIELKIEJ 
Kandydatom udostępnia się jednakowe materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, takie jak:
- Statut SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej,
- Regulamin Organizacyjny SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej,
- Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej. 

Wyżej wymienione materiały kandydaci mogą uzyskać w siedzibie SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Bydgoska 7, 86-060 Nowa Wieś Wielka w godzinach od 8.00 do 12.00, po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się korzystając z numeru telefonu Przychodni: 523810877.  

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH KANDYDATUR
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i siedzibie SPZOZ Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów składających dokumenty (dalej jako: „Administrator") jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka, reprezentowany przez Wójta, NIP:953-22-15-757, Regon: 000539644.

Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych w  Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

Podstawą do przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa dot. procesu zatrudnienia w celu wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i innych ustaw, do których jest zobowiązany ustawowo Administrator Danych Osobowych jako Pracodawca w trakcie rekrutacji i zatrudnienia. Dane przetwarzane w celu realizacji procesu zatrudnienia przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, będą przechowywane do roku czasu od momentu zakończenia rekrutacji, w celach statystycznych i archiwalnych.

Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia.

Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

W przypadku pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji dane przechowywane będą przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym, zgodnym z przepisami prawa, okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz przechowywania akt osobowych. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji – zgodnie z przepisami uwzględniającymi prawo do odwołania się od wyniku rekrutacji.

Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania), wnieść skargę na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy zdaniem kandydata przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.        

Załączniki

Powiadom znajomego