Sesja w dniu 29 maja 2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się w czwartek 29 maja 2014 r. o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 marca 2014 r.
5. Przyjecie protokołu z sesji z dnia 29 kwietnia 2014 r.
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29 kwietnia 2014 r.
8. Wolne wnioski.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2013 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi za 2013 rok:
a) sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2013 rok,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego,
c) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu Wójta
z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2013 rok,
e) przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2013 rok oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok,
g) dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.,
h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2013 rok,
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka absolutorium za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Kolankowo.
12. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg za rok 2013 r.
13. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (13 maja 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (13 maja 2014, 16:34:19)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (14 maja 2014, 13:26:59)
Zmieniono: poprawienie dnia (czwartek zamiast wtorek) w dacie zawiadomienia o sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 939