W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka
tel.: (+48) 52 320 68 68

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

adres e mail: kancelaria@nowawieswielka.pl
strona www: www.nowawieswielka.pl

Zarządzenie nr 22/24

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka jako Organu Gminy
z dnia
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok
Status obowiązujące

       Na podstawie art. 42, art. 61 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych   (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),  zarządzam,                           co następuje:

 

   § 1. Realizując uchwałę Nr XLIV/420/22 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia                        20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2023 rok                (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 7318) przedkładam  „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 rok”,  stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

   § 2. Wykonanie podstawowych wielkości uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka za 2023 r. przedstawia się następująco:

1) dochody ogółem: plan 73.830.524,02 zł, wykonanie 74.813.442,53 zł, w tym:

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich      

plan 500.359,47 zł, wykonanie 500.577,35 zł, w tym:

-  dotacje na   zadania  bieżące plan 5.770,80 zł, wykonanie 5.770,80 zł,

-  dotacje na   zadania  inwestycyjne plan 494.588,67 zł, wykonanie 494.806,55 zł,

b) dotacje celowe  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan                   6.259.135,95 zł, wykonanie  6.249.621,35 zł,

c) dotacje celowe na zadania  bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan  5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów    

inwestycyjnych własnych gmin, plan 36.605,79 zł, wykonanie 36.605,79 zł,                                                           

e) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, plan 1.592.304,47 zł, wykonanie                       1.589.294,54 zł,  

f) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  plan 685.000,00  zł, wykonanie 717.218,10 zł,                  

 g) subwencja ogólna, plan 16.716.227,50 zł, wykonanie 16.716.227,50 zł,

h) dochody bieżące, plan  66.687.662,94 zł, wykonanie  66.921.001,56 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, plan 11.987.278,00 zł, wykonanie 11.987.278,00 zł,  

-  udziały w podatku  dochodowym od osób prawnych, plan 1.513.521,00 zł,    

wykonanie 1.513.521,00 zł,            

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, plan   370.269,98 zł,  wykonanie 366.314,75 zł,

-  dochody z majątkowe, plan 7.142.861,08 zł, wykonanie 7.892.440,97 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku, plan 1.551.960,97 zł, wykonanie 2.301.600,88 zł,

 

2) wydatki  ogółem, plan 83.575.628,79 zł, wykonanie 79.547.569,73 zł, w tym:

a)  wydatki bieżące, plan 65.496.769,95 zł, wykonanie 62.620.588,30 zł, z tego:

b) wydatki  bieżące na programy finansowane z udziałem  środków pochodzących                              z  budżetu  Unii Europejskiej, plan 316.231,67 zł, wykonanie 312.732,45 zł,

c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan  32.897.331,16 zł,

wykonanie 32.506.011,30 zł,  

d) wynagrodzenia i pochodne z budżetu UE, plan 900,00 zł, wykonanie 900,00 zł,

e) dotacje podmiotowe, przedmiotowe i  celowe udzielone z budżetu gminy plan   

9.764.546,58 zł, wykonanie  9.513.010,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

e) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania    

problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii, plan 449.289,94 zł, wykonanie        

385.326,48 zł, w tym zwalczanie narkomanii, plan  10.000,00 zł, wykonanie 5.584,00 zł,

f) wydatki związane z obsługą długu publicznego, plan  600.000,00 zł, wykonanie  

539.615,37 zł,

g) pozostałe wydatki, plan  27.016.170,60 zł, wykonanie  24.730.287,88 zł,

h)wydatki majątkowe, plan 18.078.858,84 zł, wykonanie  16.926.981,43 zł, z tego : wydatki

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,      

plan 84.197,39 zł, wykonanie  84.197,39 zł,

3) deficyt budżetu, plan  - 9.745.104,77 zł, wykonanie  - 4.734.127,20 zł,

4) przychody budżetu, plan 12.311.954,49 zł, wykonanie  8.747.342,23 zł,

5) rozchody budżetu, plan 2.566.849,72 zł, wykonanie  2.566.849,72 zł,

6) dochody i wydatki  z wykonania planu finansowego dochodów własnych jednostek  

budżetowych, z tego:

a) dochody, plan 46.220,00 zł, wykonanie 46.019,67 zł,

b) wydatki, plan 46.220,00  zł, wykonanie 46.019,67 zł,

7) przychody i koszty z wykonania planów finansowych samorządowego zakładu  

budżetowego, z tego:

a) przychody, plan 7.335.856,00 zł, wykonanie 6.840.267,88  zł,

b) koszty, plan 7.479.937,00  zł, wykonanie 6.355.835,62 zł,

8) Gmina na dzień 31.12.23 r. posiada zadłużenie w kwocie 12.439.908,94 zł, z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek długoterminowych, co w relacji do wykonanych dochodów  stanowiło 16,63 % zadłużenia gminy.

 

   § 3. Przedstawiam „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za  2023 rok”:

1) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

 

   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku                           Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powiadom znajomego