Sesja w dniu 27 lutego 2014 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 27 lutego 2014 r. o godz. 13:00 w Świetlicy Wiejskiej w Prądocinie.
 
Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 lutego 2014 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 18 lutego 2014 r.
7. Wolne wnioski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Nowa Wieś Wielka a pozostałymi gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia na rzecz realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobromierz Dolny”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020.
13. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2013 r. oraz analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014.
14. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii za 2013 r. oraz założenia na 2014 r.
15. Sprawozdanie z działalności za 2013 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.
16. Sprawozdanie z działalności GOK i Społecznej Rady Programowej za 2013 r.
17. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna (19 lutego 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (20 lutego 2014, 10:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 945