Sesja w dniu 30 marca 2011 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na VII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę 30 marca 2011 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 stycznia 2011 r.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25 lutego 2011 r.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 25 lutego 2011 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011–2014.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tarkowo Dolne – część przemysłowa”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Prądocin X”.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie na rzecz Gminy nieruchomości gruntowej niezabudowanej  położonej w Prądocinie.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej.
 22. Informacja o działalności i zamierzeniach firmy Finnepol – dzierżawcy ośrodka w Chmielnikach.
 23. Informacja o zrealizowanych formach wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz zamierzeniach w zakresie zabezpieczenia letniego wypoczynku.
 24. Debata nt. sportu w gminie NWW – stan obecny, kierunki rozwoju. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe w 2010 r.
 25. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg.
 26. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Wolne wnioski.
 28. Sprawy różne.
 29. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (21 marca 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (22 marca 2011, 15:03:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1461