Sesja w dniu 9 lutego 2010 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 9 lutego 2010 r. o godz. 14:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
 
Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 grudnia 2009 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 30 grudnia 2009 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Januszkowo I”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania   nazwy ulicy w Brzozie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego nakładania przez Starostę Bydgoskiego na  inwestorów zmieniających pokrycia dachowe z eternitu obowiązku uzyskiwania pozwoleń na roboty budowlane.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2010 r. na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Gminy Nowa Wieś Wielka.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Aktywności Lokalnej na 2010 r.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Nowa Wieś Wielka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów.
 18. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe w 2009 r.
 19. Informacja o działaniach ZGK w Nowej Wsi Wielkiej ze szczególnym uwzględnieniem planowanych remontów i modernizacji sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.
 20. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg.
 21. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (26 stycznia 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (1 lutego 2010, 09:34:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1848