Sesja w dniu 18 sierpnia 2008 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Sesja odbędzie się w poniedziałek, 18 sierpnia 2008 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 16 czerwca 2008 r. i z dnia 11 lipca 2008 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 11 lipca 2008 r.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2008 r.:
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2008 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2008 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łabiszyńskiej w Brzozie”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2008-2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
13. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady Gminy (30 lipca 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (1 sierpnia 2008, 13:20:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568