Sesja w dniu 28 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w piątek, 28 grudnia 2007 r. o godz. 11ºº w auli Gimnazjum w Brzozie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 listopada 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 27 listopada 2007 r.
7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w Olimpinie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości w Olimpinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Orłem” w Prądocinie.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały Nr 8/07 Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 20 listopada 2007 r. dotyczącej zbycia środków trwałych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2008 rok.
19. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2007.
20. Informacja o wynikach pracy Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
21. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w 2007 roku.
22. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2007 roku.
23. Sprawozdania komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z realizacji rocznych planów pracy w 2007 roku.
24. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
25. Wolne wnioski.
26. Sprawy różne.
27. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (12 grudnia 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (12 grudnia 2007, 11:55:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1751