Sesja w dniu 27 listopada 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XV sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się we wtorek, 27 listopada 2007 r. o godz. 13ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 października 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 30 października 2007 r.
7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Nowej Wsi Wielkiej na lata 2005-2010.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia części nieruchomości w Kobylarni w drodze bezprzetargowej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w Olimpinie w drodze bezprzetargowej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nowa Wieś Wielka do tworzonego Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania pn. „Trzy Doliny” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w wymienionym Stowarzyszeniu.
21. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Jan Jędrusik - Przewodniczący Rady (14 listopada 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (15 listopada 2007, 21:02:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 listopada 2007, 21:10:44)
Zmieniono: korekta miesiąca sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1788