Sesja w dniu 4 lipca 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Sesja odbędzie się w środę, 4 lipca 2007 r. o godz. 14ºº w Gimnazjum w Brzozie.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
5. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 20 czerwca 2007 r.
6. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania pomocy finansowej z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Rady Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczącej zmiany granic administracyjnych Powiatu Bydgoskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Brzozie.
15. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (27 czerwca 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (8 lipca 2007, 12:41:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1821