Sesja w dniu 20 czerwca 2007 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w środę, 20 czerwca 2007 r. o godz. 14ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 maja 2007 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności w okresie między sesjami.
6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 18 maja 2007 r.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Nowa Wieś Wielka.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej w Nowym Smolnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Dąbrowie Wielkiej w drodze bezprzetargowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych we wsi Brzoza i we wsi Dziemionna, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Nowa Wieś Wielka nieruchomości gruntowej w Brzozie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatury na ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2008-2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej.
16. Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Jan Jędrusik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (8 czerwca 2007)
Opublikował: Piotr Łęgowski (8 czerwca 2007, 16:15:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974