Zaproszenie na sesję Rady Gminy 28 czerwca 2006 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 28 czerwca 2006 r. o godz. 13°° w sali stołówki Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1.
 Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 23 maja 2006 r.
6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
7. Informacja o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006.
8. Przedstawienie wspólnej koncepcji Gminy Nowa Wieś Wielka i Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w sprawie zagospodarowania terenu wokół Jeziora Jezuickiego.
9. Dyskusja na temat działki nr 202 w Chmielnikach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/327/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowości zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Nowa Wieś Wielka z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zaciągnięcia w roku 2006 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Nowa Wieś Wielka.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
17. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2006 roku.
18. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
19. Wolne wnioski.
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (13 czerwca 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (17 czerwca 2006, 15:36:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2166