Zaproszenie na sesję Rady Gminy 28 grudnia 2005 r.

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 28 grudnia  2005 r. o godz. 12  °°   w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1.
Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada  2005 r.
6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności wójta w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy 2005 roku , które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10. Informacja Wójta o realizacji zadań inwestycyjnych za 2005 rok.
11. Informacja Wójta o ulgach i umorzeniach podatkowych za 2005 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
a) przedstawienie przez Wójta projektu budżetu,
b) przedstawienie stanowiska Komisji Rady w sprawie projektu budżetu,
c) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie proponowanych przez Komisje zmian w projekcie budżetu,
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu budżetu,
e) zgłaszanie ewentualnych poprawek do budżetu,
f) dyskusja,
g) podjęcie uchwały.
13. Podjecie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prądocin IX".
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2006 rok.
17. Ocena wyników osiąganych przez sportowców z gminy Nowa Wieś Wielka.
18. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
19.   Wolne wnioski.
20.   Interpelacje i wnioski radnych.
21.   Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Franciszek Bizon

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (12 grudnia 2005)
Opublikował: Renata Sitek (14 grudnia 2005, 13:39:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2067