Zaproszenie na sesję Rady Gminy 29 marca 2005 r.

                                                                           Nowa Wieś Wielka, 08 marca 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Nowa Wieś Wielka

Znak: RO.II.0052- 24/05

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591; z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się 29 marca 2005 r. o godz. 10°° w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 grudnia 2004 r. i z dnia 8 lutego 2005 r.
5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2005 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2005.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Nr XVIII/168/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Nowa Wieś Wielka, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań zleconych.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy    pedagogicznej w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych    przez Gminę Nowa Wieś Wielka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w placówkach oświatowych Gminy Nowa Wieś Wielka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w Brzozie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Rolnej 1.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Nowa Wieś Wielka odcinka sieci wodociągowej zbudowanej przez prywatnych inwestorów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Dobromierz na lata 2004-2014".
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Nowa Wieś Wielka na lata 2004-2014".  
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Brzoza na lata 2004-2014".
20. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.
a) przedstawienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok,
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2004 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w  sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok,
d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Planowania i Finansów,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok.
21. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004 rok.
22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2004 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Nowej Wsi Wielkiej na lata 2005-2010.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani M. Malak-Siemaszko z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
25. Informacja na temat podejmowanych działań związanych z utworzeniem szkoły ponadgimnazjalnej w Gminie Nowa Wieś Wielka.
26. Informacja na temat wyników nauczania osiągniętych przez uczniów szkół Gminy Nowa Wieś Wielka w I semestrze roku szkolnego 2004/2005.
27. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
28. Wolne wnioski.
29. Interpelacje i wnioski radnych.
30. Zakończenie obrad.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                      Franciszek Bizon


Oryginał dokumentu do wglądu na stanowisku ds. obsugi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pok. 20, tel. 52 / 38-12-806 w. 40.
Faktyczny porządek obrad sesji, który zostanie  przyjęty przez Radę Gminy na posiedzeinu w dniu 29 marca 2005 r. dostępny będzie w protokole z obrad sesji. 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (8 marca 2005)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 marca 2005, 15:41:03)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (30 maja 2005, 12:46:31)
Zmieniono: modyfikacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1459