Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olimpin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Nowa Wieś Wielka, 3 czerwca 2016 r.

RGG-I.6721.1.2015

              
Ogłoszenie   
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, j.t. ze zm.), w związku z art. 29 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t.) oraz uchwały  Nr XL/357/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2014 r. 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 15 czerwca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Ogrodowa 2,  pok. 3, w godz. od 7:15 do 15:15.   

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu  miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 27 czerwca 2016 r. w Gimnazjum  im. Karola Wojtyły w Brzozie ul. Powstańców Wielkopolskich 31A o godz. 16:00.

Zgodnie z art. 18 ust.1  ustawy,  każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w   projekcie   planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi  należy składać  na piśmie  do Wójta  Gminy  Nowa Wieś  Wielka  z podaniem  imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2016 r.  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (9 czerwca 2016)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (9 czerwca 2016, 10:04:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538