Zarządzenie nr 4/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 15 marca 2021w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 4/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 15 marca 2021


w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka


   Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w związku z art. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 poz. 1282), zarządzam, co następuje:

   § 1. 1. W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19, ustalam w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka zasady wykonywania pracy w formie tzw. pracy zdalnej. Praca zdalna może zostać polecona w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia się pracowników Urzędu, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w Urzędzie.
   2. Praca zdalna polega na wykonywaniu przez pracownika, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i rodzaj wykonywanych zadań pozwala na efektywne ich wykonywanie poza lokalizacją Urzędu.
   3. Wykonywanie pracy zdalnej dopuszcza się do odwołania.
  
   § 2. Decyzję o pracy zdalnej podejmuje pracodawca. Szczegółowe warunki świadczenia pracy zdalnej zostaną ustalone w poleceniu pracy zdalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

   § 3. Praca zdalna może być wykonywana również na wniosek pracownika, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do załączenia.

   § 4. W trakcie wykonywania pracy zdalnej pracownik ma obowiązek:
1)  przeznaczyć czas wyłącznie na wykonywanie obowiązków służbowych,
2) rzetelnie wykonywać swoje obowiązki pracownicze w sposób nienarażający dobrego imienia pracodawcy oraz z poszanowaniem jego interesów,
3) zachowywać stałą techniczną gotowość komunikowania się z pracodawcą,
4) przestrzegać obowiązujące go zasady, regulaminy, a w szczególności Regulamin Pracy, zasady ochrony informacji, zasady dotyczące BHP.
  
   § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

   § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 marca 2021, 08:19:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105