Zarządzenie nr 16/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 marca 2021w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/45, położonej w Kobylarni

Zarządzenie nr 16/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 marca 2021


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. nr 106/45, położonej w Kobylarni


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.[1]) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 15 marca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Rafałem Barabaszem, warunkową umową sprzedaży nieruchomości, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 106/45, o powierzchni 0,1056 ha, położonej  w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  Nr BY1B/00112924/8, (Repertorium A numer 3276/2021), nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Nieruchomość, oznaczona  jako działka  ew. nr  106/45,  o pow. 0,1056 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kobylarnia,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00112924/8, będąca przedmiotem sprzedaży, położona jest na terenie przeznaczonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Kobylarnia, gm.  Nowa Wieś Wielka, uchwalonym  uchwałą Nr XXVII/223/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 kwietnia 2001 r., (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 41, poz. 844), na cele  zabudowy mieszkaniowo - usługowej  (symbol w planie 68 MN/U).
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.
 
 

[1] Dz. U.  z 2021 r. poz. 11 i 234


metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (24 marca 2021, 08:12:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 70