Zarządzenie nr 66/20WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 22 września 2020w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” na rzecz uczestników tego projektu

Zarządzenie nr 66/20
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 22 września 2020


w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” na rzecz uczestników tego projektu


          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:
 
   §1. Z dniem 7 października 2020 roku przekazuję nieodpłatnie w formie darowizny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem ostatecznym beneficjentom projektu  pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”.
 
    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (23 października 2020, 12:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 32