Zarządzenie nr 4/20Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Kierownikaz dnia 30 marca 2020w sprawie polecenia wykonywania pracy w systemie zdalnym pracownikom Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Zarządzenie nr 4/20
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Kierownika
z dnia 30 marca 2020


w sprawie polecenia wykonywania pracy w systemie zdalnym pracownikom Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

   Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.[1]) oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.[2])  zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 ze zm.[3]) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach dotyczących nakazów i zaleceń w sprawie zabezpieczenia przed koronawirusem, a także dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa pracowników i klientów oraz zapewnienia ciągłości pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka  na czas od 30 marca 2020 r. do odwołania  stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, polecam wykonywanie we wszystkie dni robocze pracy w systemie zdalnym następującym pracownikom:   
1) Władysława Papis – Skarbnik Gminy,   
2) Dorota Wydran - Kierownik – sprawy księgowości budżetu i finansów,   
3) Barbara Chojnacka - Stanowisko ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac,   
4) Monika Ziółkowska - Stanowisko ds. wydatków budżetowych. 

§ 2. Praca w systemie zdalnym poza siedzibą Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka wykonywana jest z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1 ze zm[4]). 

§ 3. W szczególnych przypadkach dopuszczam przebywanie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka pracowników wykonujących pracę w systemie zdalnym. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

[1]Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815. 
[2]Dz.U. poz. 567 i 568, 
[3]Dz.U. z 2019 r. poz.522, 531 i  565, 
[4]Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 127/2. 
  metryczka


Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (8 kwietnia 2020, 12:05:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104