Zarządzenie nr 71/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 listopada 2019w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia regulaminu konkursu.

Zarządzenie nr 71/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej oraz określenia regulaminu konkursu.


 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze  zm.) oraz art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:
 
   § 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej.  
   2.  Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   3. Tekst ogłoszenia o konkursie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej www.nowawieswielka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
 
   § 2.  Określam Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w  Nowej Wsi Wielkiej,  stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
   § 3.  Powołanie Komisji Konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.
 
   § 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
   § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik Nr 1 (44kB) word

Załącznik Nr 2 (62kB) word
 
 
UZASADNIENIE
 
Rada Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 29 października 2019 r. podjęła uchwałę o utworzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej, samodzielnej jednostki organizacyjnej gminy, która została  wyodrębniona ze struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej.
W związku z tym występuje konieczność zatrudnienia dyrektora ww. placówki w drodze konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie, który umożliwi wyłonienie kandydata do objęcia tego stanowiska przed terminem rozpoczęcia działalności przez przedmiotową jednostkę, co umożliwi płynne zrealizowanie uchwały Rady Gminy.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (7 listopada 2019, 15:00:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206