Zarządzenie nr 49/19WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 27 sierpnia 2019w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 49/19
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 27 sierpnia 2019


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych


 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. W zarządzeniu Nr 62/16 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 grudnia  2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych - znak: RO-.I.0050.62.2016, § 1 otrzymuje brzmienie:
 
   „§ 1. Udzielam pełnomocnictwa:
 
1)     Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej,
2)     Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej,
3)     Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,
4)     Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej,
5)     Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,
6)     Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej,
7)     Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka" w Brzozie.”,
 
do działania w zakresie:
 
1)    zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Gminy Nowa Wieś
       Wielka w zakresie planu finansowego jednostki,
2)    wystawiania w imieniu Gminy Nowa Wieś Wielka faktur VAT,
3)    wystawiania w imieniu Gminy Nowa Wieś Wielka faktur VAT korygujących,
4)    wystawiania w imieniu Gminy Nowa Wieś Wielka not korygujących,
5)    wystawiania w imieniu Gminy Nowa Wieś Wielka paragonów fiskalnych,
6)    innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT,
 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
 
   § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (11 września 2019, 11:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 216