Zarządzenie nr 105/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 23 listopada 2017w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok

Zarządzenie nr 105/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 23 listopada 2017


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok


      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz  § 12 pkt 3 uchwały  Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017, zarządzam co następuje:
              
   § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
    § 2. W uchwale Nr XXIV/186/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2017 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY  kwotę 51.754.290,91 zł  zastępuje się kwotą 51.782.704,07 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 14.513.669,98 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.917.991,83 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                                 104.443,00 zł
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                            4.813.548,83zł,          4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 46.836.299,08 zł zastępuje się kwotą 46.864.712,24 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę 63.318.227,91 zł zastępuje się kwotą 63.346.641,07 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące po zmianach  wynoszą 39.852.814,84 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą    17.864.872,77 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b dotacje po zmianach wynoszą 2.226.549,00 zł,
9) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą  14.597.135,41 zł,
10) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 23.493.826,23 zł,  w tym wydatki na inwestycje po zmianach wynoszą 23.493.826,23 zł,
11) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi                                                                    0 zł,
12) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi                                  99.317  zł.
 
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                              

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (29 listopada 2017, 12:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326