Zarządzenie nr 74/17WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 31 sierpnia 2017w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie

Zarządzenie nr 74/17
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie


   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 36 a ust. 6 i ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 60 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
   § 1. Zatwierdzam konkurs przeprowadzony w dniu 28 sierpnia 2017 r. na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie,  na podstawie zarządzenia Nr 67/17 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie (znak:RO-I.0050.67.2017), w wyniku którego wyłonionym kandydatem została Pani Grażyna Weselska.
 
   § 2. Z dniem 1 września 2017 r. powierzam stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Jarzębinka” w Brzozie Pani Grażynie Weselskiej, na okres 5 lat szkolnych,  tj. od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (1 września 2017, 11:37:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325