Zarządzenie nr 90/15WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 3 listopada 2015w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zarządzenie nr 90/15
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 3 listopada 2015


w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.


Na podstawie art. 31 i 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z § 5 części II Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2014 r. określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zarządzam, co następuje:
 
   § 1. Powołuję Pana Piotra Łęgowskiego – głównego specjalistę ds. funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na Gminnego Koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, zwanych dalej ZIT BTOF.
 
   § 2. Do obowiązków Gminnego Koordynatora ZIT BTOF należy m.in.:
1)    stały udział w spotkaniach roboczych Związku ZIT BTOF,
2)   wprowadzanie ustaleń Komitetu Sterującego i Zarządu Związku ZIT BTOF do realizacji na poziomie Gminy Nowa Wieś Wielka,
3)     pośredniczenie pomiędzy Biurem ZIT BTOF a właściwymi komórkami Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w celu prawnego i poprawnego działania w strukturach ZIT BTOF,
4)    bieżące kontrolowanie i raportowanie działań wynikających z prac Komitetu Sterującego i Biura ZIT BTOF.
5)     przygotowywanie materiałów dla Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka niezbędnych dla właściwego funkcjonowania w strukturach Komitetu Sterującego ZIT BTOF.
6)     nadzór nad prawidłową realizacją Porozumienia.
7)     realizacja terminowego i zgodnego z budżetem wydatkowania środków.
8)     sporządzanie i zatwierdzanie materiałów niezbędnych w procesie wdrażania Strategii ZIT BTOF.
9)     sporządzanie raportów, zestawień i sprawozdań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ZIT BTOF.
 
   § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.  
  
   § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 listopada 2015, 07:46:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563