Zarządzenie nr 91/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 19 listopada 2014w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2014 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.

Zarządzenie nr 91/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 19 listopada 2014


w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2014 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.


Na podstawie art. 249  ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885, zm. poz.938 i  1646 oraz z  2014 r. poz. 379 i poz. 911),   w związku z uchwałą Nr  XXXIII/318/14  Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia  2014 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka   na  rok 2014,  zarządzam  co następuje:
 
 
§ 1.  W  zarządzeniu nr 3/14 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2014 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok,  § 2 otrzymuje brzmienie:
 
  „ § 2. Plan finansowy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok zostaje zmieniony do wysokości, wynikających z aktualnego planu po zmianach wprowadzonych w uchwale Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia  2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014, na dzień  30 września 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia” .
 
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 stycznia 2015, 09:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121