Zarządzenie nr 93/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 listopada 2014w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Nowej Wsi Wielkiej.

Zarządzenie nr 93/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 listopada 2014


w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Nowej Wsi Wielkiej.


Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518  zm. poz. 659, poz. 805 i poz. 906), zarządzam, co następuje:
 
   § 1. W związku z zawartą w dniu 12 listopada  2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przed notariuszem Alicją Lehmann, warunkową umową sprzedaży (Repertorium A numer 8057/2014), nieruchomości  niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna  numer 353, o powierzchni 0,0663 ha (sześćset sześćdziesiąt  metrów kwadratowych), położonej  w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, w gminie  Nowa Wieś Wielka,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą  Nr BY1B/00052572/6, nie skorzystam z prawa pierwokupu przy sprzedaży  tej  nieruchomości.
 
   § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość  niezabudowana oznaczona  jako działka  ew. nr  353,  o pow. 0,0663 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka,  w gminie Nowa Wieś Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1B/00052572/6, będąca przedmiotem sprzedaży, położona  jest  na terenie dla którego nie ma obowiązującego  planu zagospodarowania przestrzennego i obszar ten nie jest objęty  obowiązkiem  sporządzenia takiego planu.
Gmina Nowa Wieś Wielka  na przedmiotowej działce nie przewiduje realizacji celów publicznych.
W tej sytuacji nieskorzystanie z prawa pierwokupu ww. nieruchomości jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 11:12:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1278