Zarządzenie nr 89/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.

Zarządzenie nr 89/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594*  ) oraz art.230 i art.  238 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 ze zm.** ) zarządzam, co następuje: 
 
 
    § 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020.     
 
   § 2 Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok, jak w załączniku do uchwały.
 
    § 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2015 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2020:
 
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
2)     Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
                                                                                
 
    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (8 grudnia 2014, 11:07:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1146