Zarządzenie nr 83/14WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 30 października 2014w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka”.

Zarządzenie nr 83/14
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 30 października 2014


w sprawie zaciągnięcia w 2014 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka”.


   Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w związku § 12 pkt 9 uchwały Nr XXXIII/318/14 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014 (ze zm.) zarządzam  co następuje:
 
   § 1. Zaciągam w 2014 roku  pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 1.577.977,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 00/100)na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami  w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka”,  z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach operacji Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, z środków pochodzących z budżetu Unii  Europejskiej na podstawie umowy  pomocy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Nr WSI-I-W.052.2.18.630.2013.00064-6921-UM0200015/13, zawartej w dniu 30 lipca 2014 r. oraz aneksu Nr 1 do umowy z dnia 13 sierpnia 2014 r.                       
 
   § 2. Ustalam zabezpieczenie  spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  
   § 3. Spłata pożyczki, określonej w §1, nastąpi po otrzymaniu środków z budżetu  Unii Europejskiej.
 
  § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (13 listopada 2014, 09:51:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429