Zarządzenie nr 59/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 20 listopada 2013w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 59/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 20 listopada 2013


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013, zarządzam co następuje:

§ 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W uchwale Nr XXIII/201/12 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 DOCHODY kwotę  35.614.672 zł zastępuje się kwotą 35.933.237 zł,
2) w § 1 ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.923.750 zł,
3) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 3.973.410 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 25.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.948.410 zł,
4) w § 1 ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 31.641.262 zł zastępuje się kwotą 31.959.827 zł,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI  kwotę  38.534.663 zł zastępuje się kwotą 38.853.228 zł,
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 27.078.852 zł zastępuje się kwotą 27.396.516zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach wynoszą 14.620.215 zł,
8) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 4.687.944 zł,
9) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 11.455.811 zł zastępuje się kwotą 11.456.712 zł, w tym wydatki na inwestycje kwotę 11.455.811 zł zastępuje się kwotą 11.456.712 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  wynosi 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 58.491 zł,
12) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Opublikował: Piotr Łęgowski (28 listopada 2013, 14:05:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1890