Zarządzenie nr 58/13WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 15 listopada 2013w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.

Zarządzenie nr 58/13
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 15 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594*) oraz art.230 i art.  238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 ze zm.**) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.

§ 2 Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok, jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2014 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 -2017:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
2) Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
____________________
* z 2013 r. poz. 645,
** z 2013 r. poz. 938.
                 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (28 listopada 2013, 12:53:57)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (28 listopada 2013, 13:55:20)
Zmieniono: dodanie treści zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1886