Zarządzenie nr 60/12WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 15 listopada 2012w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok.

Zarządzenie nr 60/12
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 15 listopada 2012


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art.230 i art.  238 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706  i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,  z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183) zarządzam, co następuje: 
 
 
      § 1. Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 -2016.     
 
      § 2 Przyjmuję projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok, jak w załączniku do uchwały.
 
      § 3. Przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2013 rok i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2016:
 
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania,
2)     Radzie Gminy Nowa Wieś Wielka. 
                                                                                
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (26 listopada 2012, 13:06:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2987