Zarządzenie nr 59/12WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 października 2012w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 59/12
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 października 2012


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 12 pkt 2 uchwały  Nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  29 grudnia  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr XIV/120/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012 wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 29.719.498 zł zastępuje się kwotą  29.855.598 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 3.815.674 zł,
3) w § 1ust.2 pkt1 dochody majątkowe po zmianach wynoszą  1.286.133 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku                                                200.000 zł,
b) dotacje i środki otrzymane na inwestycje                                1.086.133 zł,                 
4)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę  28.433.365 zł zastępuje się kwotą 28.569.465 zł ,
5) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 33.553.064 zł zastępuje się kwotą   33.689.164 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 24.687.587 zł  zastępuje się kwotą 24.845.442 zł,  
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   13.391.235 zł,
8)w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 615.914 zł,
9) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe kwotę   8.865.477 zł zastępuje się kwotą 8.843.722 zł,  w tym wydatki na inwestycje  i zakupy inwestycyjne kwotę  8.865.477 zł zastępuje się kwotą 8.843.722 zł,
10) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna  kwotę 16.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
11) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi  51.190  zł,
12)  w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                             

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (26 listopada 2012, 13:03:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803