Zarządzenie nr 76/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 16 grudnia 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 76/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 16 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam  następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY pozostają bez zmian i wynoszą  29.898.677 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.056.606 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą  27.154.495 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI pozostają bez zmian i wynoszą  31.533.356 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 23.210.345 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   12.582.545 zł,
7) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 3.922.918 zł,
8) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.323.011 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 8.323.011 zł,
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna wynosi                                                 0 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081  zł,
11) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji     rządowej  i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
12) w § 10 ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                         
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 76 /11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  16 grudnia 2011 r.
 
I. WYDATKI
 
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1)  w dziale  –  600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 27.000  zł  z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą naprawą i równaniem dróg gminnych,
 
2)  w dziale  –  710 – Działalność usługowa:
a)  rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – zmniejszono o 1.300 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 71035 – cmentarze,
b) rozdz.71035 – cmentarze –  zwiększono o  1.300 zł  oraz przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 917 zł – z przeznaczeniem na wykonanie i montaż masztów aluminiowych przy pomniku Powstańców Wielkopolskich     w Brzozie, 
 
3) w dziale 750 –  Administracja publiczna:
a)  rozdz. 75023 – urzędy gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 5.000  zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do urzędu gminy – zakup mebli biurowych,
b) w rozdziale 75075 –  promocja jednostek samorządu terytorialnego  – zwiększono  o 5.000 zł – z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych –  wykonanie postumentu obeliska skrzyżowania południka i równoleżnika w Nowym Smolnie 1.500 zł,  wykonanie medali dla uczestników  „Biegu Sylwestrowego” w miejscowości Brzoza za kwotę 2.999 zł oraz kwotę w wysokości 501 zł przeznaczyć na wykonanie medali okolicznościowych na Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości,
c) w rozdziale 75095 – pozostała działalność  – zmniejszono  o 5.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 75075 –  promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 
4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 760 zł –  z przeznaczeniem  na  składki na ubezpieczenia społeczne pracowników monitoringu,
 
5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 169 zł -  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i opłatę za wodę,
* Szkoła Podstawowa w Brzozie – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.981 zł - z przeznaczeniem na zakup środków bhp i instalację sieci internetowej,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola
* Przedszkole Nowa Wieś Wielka - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 604 zł - z przeznaczeniem na zakup środków czystości.
* Przedszkole Brzoza - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę
1.616 zł -  z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenie,
c) w rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 516 zł -  z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i prenumeratę,
d) w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – Szkoła Podstawowa  w Brzozie - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 108 zł - z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej,
 
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.791 zł –  z przeznaczeniem  na zakup energii cieplnej w IV kwartale 2011 r., w  Środowiskowym Domu Samopomocy,
b) w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 678 zł – z przeznaczeniem  na zakup energii cieplnej w IV kwartale 2011 r.,
c) rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 350 zł –  z przeznaczeniem  na zakup energii cieplnej w IV kwartale 2011 r.,
 
7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 8.650 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z wymianą podłogi w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce w wysokości 2.650 zł (środki funduszu sołeckiego) oraz 6.000 zł na zakup usług pozostałych związanych z wydatkami funduszu sołeckiego w pozostałych miejscowościach gminy.
 
Ogółem plan wydatków pozostaje bez zmian  i wynosi 31.533.356 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł.

                                                                              
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 15:03:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3400