Zarządzenie nr 74/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 6 grudnia 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 74/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 6 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337  oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam  co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotacje i dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam                      następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę 29.891.300 zł zastępuje się kwotą 29.898.677 zł,
2) w § 1ust.1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą 4.056.606 zł,
3)  w § 1ust.2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 27.147.118 zł  zastępuje się kwotą  27.154.495 zł,
4) w § 2 ust.1w pozycji WYDATKI kwotę 31.525.979 zł zastępuje się kwotą  31.533.356 zł,  
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 23.202.968 zł zastępuje się kwotą 23.210.345 zł,  
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą   12.582.545 zł,
7) w § 2 ust.1 pkt 1 lit. d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu  Unii Europejskiej wynoszą 3.922.918 zł,
8) w § 2 ust.2 wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 8.323.011 zł,  w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostają bez zmian i wynoszą 8.323.011 zł,
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna kwotę 10.000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081  zł,
11) w § 10 ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 74/11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  6 grudnia 2011 r.
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji: 
 
1) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 2 grudnia 2011 r.                                      nr WFB.I.3120.86.2011/45. – zwiększył  plan dotacji celowych o 9.720 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – pozostała działalność – z przeznaczeniem  na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r., jednocześnie zmniejszył plan dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85213  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – o kwotę 639 zł,
b) rozdz.85216 – zasiłki stałe  – o kwotę 1.704 zł, w oparciu o przeprowadzona analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.
 
Ogółem plan dochodów zwiększono   o 7.377 zł  i wynosi po zmianie 29.898.677  zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymaną dotacją – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
a) rozdz. 85213  – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejszono plan wydatków o 639 zł, w oparciu o  przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.,
b) rozdz. 85216 – zasiłki stałe  –  zmniejszono plan wydatków o 1.704 zł, w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu na 2011 r.,
c) rozdz. 85295 –  pozostała działalność –  zwiększono plan wydatków o 9.720 zł – zł w §§ 3110 – świadczenia społeczne i  4210 – zakup materiałów i wyposażenia  –   z przeznaczeniem  na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1)  w dziale  –  010 – Rolnictwo i łowiectwo,  rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi:
 – zwiększono plan wydatków o 5.000 zł ( przeniesiono z rozdziału 75818 – rezerwy ogólne  i celowe)  oraz dokonano zmian pomiędzy paragrafami i  rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.858 zł  – z przeznaczeniem na wykonanie wyprowadzenia wodno –kanalizacyjnego  sieci wodociągowej  w Prądocinie, oraz kwotę 95 zł  do § 4430 – różne opłaty i składki – położenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi,
rozdz. 01030  – izby rolnicze zmniejszono o 465 zł,
rozdz. 01041  – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 zmniejszono o 1.053 zł,
rozdz. 01095  – pozostała działalność zmniejszono o 1.435 zł,
–  rozdz.01095– pozostała działalność przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 3.714 zł z przeznaczeniem  na zakup usług związanych  z  utwardzeniem placu integracyjnego w Kolankowie, (środki funduszu sołeckiego),
 
2) w dziale 750 –  Administracja publiczna,:
a)  rozdz. 75023 – urzędy gmin –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 12.000  zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej i cieplnej w budynku urzędu gminy, oraz zmniejszono o 4.000 zł z przeznaczeniem do rozdziału 75075 –  promocja jednostek samorządu terytorialnego, 
b) w rozdziale 75075 –  promocja jednostek samorządu terytorialnego  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000  zł oraz zwiększono o 4.000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wykonanie albumu promocyjnego prezentującego Gminę Nowa Wieś Wielka,
 
3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne, rozdz. 75495 – pozostała działalność  – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 6.635 zł  z przeznaczeniem  na wynagrodzenia osobowe – wypłata  nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy – 6.452 zł, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183 zł,
 
4) w dziale  757 – obsługa długu publicznego,  rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększono plan wydatków o 5.000 zł –  z przeznaczeniem do § 8070 –  odsetki  od zaciąganych pożyczek, ( przeniesiono z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe),
 
 
5) w dziale  758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o 10.000 zł  zmniejszono zaplanowaną rezerwę ogólną z kwoty 63.081 zł do kwoty 53.081 zł: –  z przeznaczeniem:
– do działu  010 – Rolnictwo i łowiectwo,  rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi  5.000 zł – wykonanie wyprowadzenia wodno – kanalizacyjnego  sieci wodociągowej  w Prądocinie,
– do działu  757 – obsługa długu publicznego,  rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 5.000 zł –  na zapłatę odsetek od zaciąganych pożyczek,
 
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
a) w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe
* Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 4.573 zł - z przeznaczeniem na dodatki wiejskie  i mieszkaniowe, wynagrodzenia, wyposażenie, delegacje i wodę. Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę  11.000 zł - z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej.
* Szkoła Podstawowa w Brzozie – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 11.152 zł - z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i montaż sieci internetowej. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 24.259 zł - z przeznaczeniem  do rozdz.: 80101- szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej oraz 80104- przedszkola- Przedszkole w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie,
b) w rozdz. 80104 – przedszkola
*Przedszkole Nowa Wieś Wielka - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji  budżetowej kwotę 11.390 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup oleju opałowego i odpis na ZFŚS.
       
Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000 zł - z przeznaczeniem na zakup żywności.
* Przedszkole Brzoza - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę  2.144 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę  17.649 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup materiałów biurowych, zakup żywności, energii cieplnej oraz na odpis na ZFŚS.
c) w rozdziale 80110 – gimnazja
*Gimnazjum Nowa Wieś Wielka - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 7.935 z ł- z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego i energii elektrycznej.
* Gimnazjum Brzoza  - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 13.000 zł - z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wywóz śmieci.
Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę  1.500 zł - z przeznaczeniem na opłaty za  kanalizację.
d) w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza  się planowane wydatki o kwotę 3.675 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie.
w rozdz. 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 200 zł -  z przeznaczeniem na składki ZUS.
Zmniejsza  się planowane wydatki o kwotę 6.715 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80104 – przedszkola – Przedszkole w Brzozie oraz rozdziału 80110- gimnazja – Gimnazjum w Brzozie.
e) w rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 2.658 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz szkolenia.
f) w rozdz. 80148 – stołówki szkolne:
* Stołówka szkolna Nowa Wieś Wielka – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę  6.500 zł - z przeznaczeniem do rozdz. 80148 – stołówka w Brzozie oraz rozdz. 80110- gimnazja – Gimnazjum w Brzozie.
*Stołówka w Brzozie -  przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę
1.207 zł -  z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
Ponadto zwiększa się planowane wydatki o kwotę 6.000 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia i zakup żywności.
 
7) w dziale 852 – Pomoc społeczna:
 
a) rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe – zmniejszono 2.780 zł – z przeznaczeniem rozdz. 85295 –  pozostała działalność     w celu zabezpieczenia realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r.,
 
b) rozdz. 85295  –  pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o 2.780 zł – z przeznaczeniem do § 3110 –  świadczenia społeczne §  4210 – zakup materiałów i wyposażenia  –  z przeznaczeniem  na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011 r.,( zabezpieczono udział środków własnych w realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),
 
8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
a) w rozdz. 85401 – świetlice szkolne – Świetlica Nowa Wieś Wielka – przenosi się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę 226 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
 
 
9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  rozdz. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.800 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej i cieplnej w  Gminnym Ośrodku Kultury,
 
10) w dziale 926 – Kultura fizyczna,  rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.136 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – rekultywacja terenu rekreacyjno - sportowego  (środki funduszu sołeckiego).
 
 
Ogółem plan wydatków zmniejszony został o 7.377 zł i wynosi 31.533.356 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł.                                                                              
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 14:58:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3430