Zarządzenie nr 72/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 29 listopada 2011w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie” oraz „Sieć wodociągową w miejscowościach Prądocin i Dobromierz”.

Zarządzenie nr 72/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie przekazania do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej „Sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie” oraz „Sieć wodociągową w miejscowościach Prądocin i Dobromierz”.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.*) zarządzam, co następuje: 
 
   §1. Przekazuję do bezpłatnego używania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej do czasu, w którym Zakład Gospodarki Komunalnej będzie jednostką organizacyjną Gminy:
a) sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozie i Olimpinie o wartości 50.000,00 zł,  
b) sieć wodociągową w miejscowościach Prądocin i Dobromierz o wartości 1.853.073,92 zł.
 
 
   § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
 
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
 
* z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr 80,  poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (20 grudnia 2011, 14:37:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3705