Zarządzenie nr 61/11WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organuz dnia 7 października 2011w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 61/11
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Organu
z dnia 7 października 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i  zm. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.   Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759  i z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) w związku z art. 257, art. 222   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych ( Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i Nr 219, poz. 1706 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835 i Nr 152, poz. 1020) oraz  § 13 pkt 2 uchwały  Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka   z dnia  25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011, zarządzam co następuje:
              
     § 1.Wprowadzam dotację i dokonuję zmian w planie dochodów i  wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
     § 2. W uchwale Nr VI/26/11 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 lutego  2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2011 wprowadzam                      następujące zmiany:
1) w § 1ust. 1 DOCHODY kwotę  29.716.602 zł, zastępuje się kwotą 29.772.602 zł,
2) w § 1ust. 1 pkt 2 dotacje celowe po zmianach wynoszą  3.936.807 zł,
3)  w § 1ust. 2 pkt 2 dochody bieżące kwotę 26.783.595 zł, zastępuje się kwotą 26.839.595 zł,
4) w § 2 ust.1 w pozycji WYDATKI kwotę  31.351.281 zł, zastępuje się kwotą 31.407.281 zł
5) w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące kwotę 22.971.734 zł, zastępuje się kwotą 23.019.739 zł, 
6) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po zmianach  wynoszą  12.664.404 zł,
7) w § 2 ust. 1 pkt 1 lit.d wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pozostają bez zmian i wynoszą 3.918.769 zł,
8) w § 2 ust. 2 wydatki majątkowe kwotę 8.379.547 zł, zastępuje się kwotą 8.387.542 zł w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę  8.379.547 zł, zastępuje się kwotą 8.387.542 zł
9) w § 5 ust. 1 rezerwa ogólna pozostaje bez zmian i wynosi 10.000 zł,
10) w § 5 ust. 2 rezerwa celowa pozostaje bez zmian i wynosi 53.081 zł,
11) w § 6 pkt 1 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                         
 
Uzasadnienie do  zarządzenia Nr 61 /11
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia  7 października  2011 r.
 
 
 
I. DOCHODY
 
1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji:
 
1) Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy decyzją  z dnia 5 października 2011 r. nr DBD-3101-34/11 – zwiększył  dotację celową o 6.000 zł   w dziale 751  –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – z przeznaczeniem na   zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.,
 
2) Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją z dnia 4 października 2011 r. nr WFB.I.3120.59.2011/45 – zwiększył plan dotacji celowych o 50.000 zł  w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z przeznaczeniem na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych, zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych.
 
Ogółem plan dochodów zwiększony został  o 56.000 zł i wynosi po zmianie  29.772.602 zł.
 
II. WYDATKI
 
1. W związku z otrzymanymi dotacjami – wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków:
 
1) w dziale 751  –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wprowadzono plan wydatków w wysokości 6.000 zł – § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
 
2) w dziale w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych –  wprowadzono plan wydatków w wysokości 50.000 zł  § 3110 – świadczenia społeczne – z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych – rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych.
 
2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków własnych gminy:
 
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
 
 
a) rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 5.781 zł  zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa sieci wodociągowej w Januszkowie i Nowej Wsi Wielkiej” (projekt) z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego odcinka sieci wodociągowej w m. Januszkowo – z kwoty 13.370 zł do kwoty 19.151 zł,
 
b) przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  1.361 zł – z § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –  do § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 
c) rozdz. 01030 – izby rolnicze –  przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  220 zł z § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego –  z przeznaczeniem do rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 
d) rozdz. 01041– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013  –  przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.000 zł z § 4300 – zakup usług pozostałych –  z przeznaczeniem do rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa                  i sanitacyjna wsi – w § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 
e)rozdz. 01095 – pozostała działalność – przeniesiono pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  2.200  zł – z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.200 zł – z § 4300 – zakup usług pozostałych 1.000 zł – z przeznaczeniem do rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
 
2) w dziale 600 – Transport i łączność,  rozdz. 60016  – drogi publiczne gminne –  przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości  22.580 zł z § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –  do  § 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem – plan po zmianie:  w  § 6057 – kwota 477.395  zł, § 6059 – kwota 693.938 zł,
 
3) w dziale 750 – Administracja publiczna:
a)rozdz.75011 – urzędy wojewódzkie – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 811 zł – z § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do USC w Nowej Wsi Wielkiej,
 
b) rozdz.75022 – rady gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.000 zł – z § 4300 – zakup usług pozostałych 1.000 zł, z § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1.000 zł – do § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia  – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do obsługi rady gminy,
 
c)rozdz.75023 – urzędy gmin – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 10.000 zł –  z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do  § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, do § 4410 – podróże służbowe krajowe 4.000 zł, do § 4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.000 zł,
 
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie:
 
a)rozdz.80104 – przedszkola – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy sprzętu AGD,
 
b)rozdz.80110 – gimnazja – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.300 zł – do § 4270 – zakup usług remontowych – z przeznaczeniem  na konserwację platformy  dla osób niepełnosprawnych oraz przegląd wewnętrznej instalacji,
 
c)rozdz.80195 – pozostała  działalność – przeniesiono pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 1.000 zł – z przeznaczeniem do – § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 500 zł  – do  § 4410 – podróże służbowe krajowe 500 zł,
 
5) w dziale 926 – Kultura fizyczna:
a) rozdz. 92601 – obiekty sportowe  – w § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększono o 2.214 zł  zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej – z kwoty  204.780 zł do kwoty 206.994zł,z przeznaczeniem na wprowadzenie zmian w dokumentacji projektu i kosztorysu zaplecza sportowego,
 
b) rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej –  przeniesiono pomiędzy rozdziałami  klasyfikacji budżetowej kwotę w wysokości 2.214 zł –  z § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia do rozdz. 92601 – obiekty sportowe  –  § 6050  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie inwestycyjne  pn. „Budowa zaplecza socjalnego dla sportowców w Nowej Wsi Wielkiej”.
 
 
Ogółem plan wydatków zwiększony został o 56.000 zł  i  wynosi  31.407.281 zł
Deficyt budżetowy pozostaje bez zmian i wynosi 1.634.679 zł
                                                                              

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (19 października 2011, 14:09:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3438